Besluit van 6 juni 2023 tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 ten behoeve van de nadere uitwerking van de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd, de omzetting van de studievoorschotvoucher in een tegemoetkoming en het doorvoeren van technische wijzigingen in verband met het herinvoeren van de basisbeurs in het hoger onderwijs

Besluit van 6 juni 2023 tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 ten behoeve van de nadere uitwerking van de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd, de omzetting van de studievoorschotvoucher in een tegemoetkoming en het doorvoeren van technische wijzigingen in verband met het herinvoeren van de basisbeurs in het hoger onderwijs

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 7 maart 2023, nr. WJZ/36284753 (ID14102) directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 12.15, vierde lid, en 12.30, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 april 2023, nr. W05.23.00051/I);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2023, nr. WJZ/38032515 (ID14102), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT STUDIEFINANCIERING 2000

Het Besluit studiefinanciering 2000 wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1, eerste lid, vervallen de begripsbepalingen van «instelling voor hoger onderwijs», «voucher» en «vouchertegoed». BArtikel 4 vervalt.CArtikel 17 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «de artikelen 3.9, tweede lid, 3.9a en 3.17, eerste lid, van de wet» vervangen door «de artikelen 3.9, tweede lid, en 3.9a, van de wet». 2. In het tweede lid wordt «de artikelen 3.18, met uitzondering van de maximale aanvullende beurs, 3.27, tweede lid, 4.7, 4.18, 5.2, 6.2a, tweede lid, 12.14, tweede lid, en 12.16, eerste en tweede lid, van de wet» vervangen door «de artikelen 3.18, met uitzondering van de maximale aanvullende beurs, 3.27, tweede lid, 4.7, 4.18, 5.2, 12.14, tweede lid, 12.15, derde lid, 12.16, eerste en tweede lid, en 12.31, tweede lid, van de wet». 3. In het tweede lid wordt na «12.16, eerste en tweede lid,» ingevoegd « 12.30, derde lid,». 4. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot derde lid. DHet opschrift van hoofdstuk 8 komt te luiden:

Hoofdstuk 8 Tegemoetkoming voor de eerste vier cohorten onder het studievoorschot hoger onderwijs

EDe artikelen 19 tot en met 21 komen te luiden:

Artikel 19 Begripsbepaling tegemoetkoming

In dit hoofdstuk wordt onder tegemoetkoming verstaan: tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12.15, eerste lid, van de wet.

Artikel 20 Ambtshalve toekenning en toekenning op aanvraag
 1. De tegemoetkoming wordt uiterlijk per 1 januari van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin Onze Minister over de voor vaststelling van de aanspraak benodigde gegevens beschikt, ambtshalve toegekend, met dien verstande dat de toekenning aan een rechthebbende waarvan Onze Minister reeds voor of op 31 december 2024 over de voor vaststelling van de aanspraak benodigde gegevens beschikt, geschiedt in 2025. 2. In afwijking van het eerste lid wordt de tegemoetkoming op aanvraag toegekend aan een rechthebbende op een tegemoetkoming die: a. een hbo-bacheloropleiding of het geheel van een wo-bacheloropleiding en een wo-masteropleiding als bedoeld in artikel 12.15, tweede lid, onderdeel b, van de wet heeft afgerond aan een instelling waarop artikel 7.9d van de WHW niet van toepassing is; en b. die niet reeds een gewaarmerkte kopie van het aan het examen van die opleiding of opleidingen verbonden diploma aan Onze Minister heeft verstrekt in het kader van de omzettingsprocedure, bedoeld in artikel 5.9, tweede lid, van de wet. 3. De rechthebbende, bedoeld in het tweede lid, zendt uiterlijk binnen drie maanden na het verstrijken van de diplomatermijn hoger onderwijs een kopie van het diploma als bedoeld in het tweede lid aan Onze Minister en dient daarbij op een bij ministeriële regeling te bepalen wijze een aanvraag van de tegemoetkoming in. Op die kopie vermeldt de instelling de datum waarop het examen met goed gevolg is afgesloten. Onze Minister besluit uiterlijk per 1 januari van het kalenderjaar volgend op de aanvraag.

Artikel 21 Wijze van de verstrekking
 1. De tegemoetkoming wordt verstrekt in de vorm van: a. een kwijtschelding van de openstaande studieschuld of een deel daarvan; of b. een bijschrijving op de bij Onze Minister voor de toekenning van studiefinanciering bekende bankrekening, indien: 1° er op het moment van toekenning geen studieschuld openstaat; of 2° er na de kwijtschelding, bedoeld in onderdeel a, nog aanspraak op een deel van de tegemoetkoming bestaat. 2. Indien bij Onze Minister de benodigde gegevens van de rechthebbende op een tegemoetkoming over de bankrekening waarop de tegemoetkoming kan worden uitbetaald niet bekend zijn, wordt de rechthebbende verzocht deze gegevens binnen twaalf maanden te verstrekken. Indien de rechthebbende op een tegemoetkoming niet binnen deze termijn de gegevens aanvult, vervalt de aanspraak op de tegemoetkoming op grond van een daartoe strekkend besluit van Onze Minister. FNa artikel 21 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

Hoofdstuk 8a Tegemoetkoming voor cohorten onder het studievoorschot hoger onderwijs Artículos 2 a 12.30
Artikel 21

a. Begripsbepaling tegemoetkoming.

In dit hoofdstuk wordt onder tegemoetkoming verstaan: tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12.30, eerste lid, van de wet.

Artikel 21

b. Ambtshalve toekenning en toekenning op aanvraag.

 1. De tegemoetkoming wordt uiterlijk per 1 januari van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin Onze Minister over de voor vaststelling van de aanspraak benodigde gegevens beschikt, ambtshalve toegekend, met dien verstande dat de toekenning aan een rechthebbende waarvan Onze Minister reeds voor of op 31 december 2024 over de voor vaststelling van de aanspraak benodigde gegevens beschikt, geschiedt in 2025. 2. In afwijking van het eerste lid wordt de tegemoetkoming op aanvraag toegekend voor de periode waarover Onze Minister niet over de voor vaststelling van de aanspraak van een rechthebbende benodigde gegevens beschikt. 3. De rechthebbende, bedoeld in het tweede lid, dient uiterlijk binnen drie maanden na het verstrijken van de diplomatermijn hoger onderwijs of, indien hij geen studiefinanciering heeft aangevraagd, uiterlijk binnen tien jaar en drie maanden nadat hij zich voor het eerst heeft ingeschreven voor het hoger onderwijs, op een bij ministeriële regeling te bepalen wijze een aanvraag in. Onze Minister besluit uiterlijk per 1 januari van het kalenderjaar volgend op de aanvraag.

Artikel 21

c. Wijze van de verstrekking.

 1. De tegemoetkoming wordt verstrekt in de vorm van: a. een kwijtschelding van de openstaande studieschuld of een deel daarvan; of b. een bijschrijving op de bij de Onze Minister voor de toekenning van studiefinanciering bekende bankrekening, indien: 1° er op het moment van toekenning geen studieschuld openstaat; of 2° er na de kwijtschelding, bedoeld in onderdeel a, nog aanspraak op een deel van de tegemoetkoming bestaat. 2. Indien bij Onze Minister de benodigde gegevens van de rechthebbende op een tegemoetkoming over de bankrekening waarop de tegemoetkoming kan worden uitbetaald niet bekend zijn, wordt de rechthebbende verzocht deze gegevens binnen twaalf maanden te verstrekken. Indien de rechthebbende op een tegemoetkoming niet binnen deze termijn de gegevens aanvult, vervalt de aanspraak op de tegemoetkoming op grond van een daartoe strekkend besluit van Onze Minister. GDe artikelen 22 tot en met 25 vervallen.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 6 juni 2023Willem-AlexanderDe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

Uitgegeven de achtste juni 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

 1. Inleiding

  De Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs brengt wijzigingen aan in de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000). Met deze wet wordt de basisbeurs opnieuw ingevoerd in het hoger onderwijs, wordt een tegemoetkoming voor studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd gerealiseerd en wordt de studievoorschotvoucher waarop de eerste vier cohorten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd aanspraak kunnen maken, omgezet in een financiële tegemoetkoming. Ook is in deze wet de verruiming van de 1-februariregeling opgenomen om de doorstroom van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar het hoger onderwijs (ho) mogelijk te bevorderen en worden de terugbetalingsvoorwaarden in het mbo gelijkgesteld aan de sociale terugbetalingsvoorwaarden in het ho.

  Deze wijzigingen hebben ook consequenties voor de op de WSF 2000 gebaseerde lagere regelgeving, zoals het Besluit studiefinanciering 2000 (BSF 2000). Dit besluit voorziet in het wijzigen van het BSF 2000. Het gaat om wijzigingen in verband met de introductie van een tegemoetkoming voor studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd, de omzetting van de studievoorschotvouchers voor de eerste vier cohorten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd in een tegemoetkoming en enkele technische wijzigingen. Ook de Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES en de Regeling studiefinanciering 2000 zullen worden aangepast.

 2. Hoofdlijnen van het besluit

  2.1. Tegemoetkoming eerste vier cohorten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd

  Met de Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs worden de studievoorschotvouchers waarop de eerste vier cohorten (2015–2016 tot en met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT