Uitspraak Nº 201404338/1/R1 en 201501595/1/R3. Raad van State, 2015-11-18

Court:
Docket Number:201404338/1/R1 en 201501595/1/R3
ECLI:ECLI:NL:RVS:2015:3507

201404338/1/R1 en 201501595/1/R3.

Datum uitspraak: 18 november 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in de gedingen tussen:

1. [appellant sub 1], wonend te Kelpen-Oler, gemeente Leudal,

2. [appellante sub 2], gevestigd te Heythuysen, gemeente Leudal,

3. [appellante sub 3], gevestigd te Hunsel, gemeente Leudal,

4. [appellant sub 4], wonend te Grathem, gemeente Leudal,

5. [appellante sub 5], gevestigd te Heythuysen, gemeente Leudal,

6. [appellant sub 6A] en [appellante sub 6B], (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 6]), beiden wonend te Baexem, gemeente Leudal,

7. [appellant sub 7], wonend te Kelpen-Oler, gemeente Leudal,

8. [appellant sub 8], wonend te Haler, gemeente Leudal,

9. [appellante sub 9], gevestigd te Ell, gemeente Leudal,

10. [appellant sub 10], wonend te Heythuysen, gemeente Leudal,

11. [appellant sub 11], wonend te Hunsel, gemeente Leudal,

12. [appellant sub 12], wonend te Roggel, gemeente Leudal,

13. [appellant sub 13], wonend te Heythuysen, gemeente Leudal,

14. [appellante sub 14], wonend te Roggel, gemeente Leudal,

15. [appellante sub 15], gevestigd te Kelpen-Oler, gemeente Leudal,

16. [appellante sub 16], gevestigd te Kelpen-Oler, gemeente Leudal,

17. [appellante sub 17], gevestigd te Heythuysen, gemeente Leudal,

18. [appellant sub 18], wonend te Heythuysen, gemeente Leudal,

19. [appellante sub 19A] en [appellante sub 19B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellante sub 19]), beide gevestigd te Haelen, gemeente Leudal,

20. [appellant sub 20A] en [appellante sub 20B], beiden wonend te Hunsel, gemeente Leudal,

21. [appellant sub 21], wonend te Roggel, gemeente Leudal,

22. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RoyerGeit B.V., gevestigd te Stramproy, gemeente Weert,

23. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HG Beheer B.V., gevestigd te Haelen, gemeente Leudal,

24. [appellante sub 24], gevestigd te Heythuysen, gemeente Leudal,

25. [appellante sub 25], gevestigd te Baexem, gemeente Leudal,

26. [appellante sub 26], gevestigd te Horn, gemeente Leudal, waarvan de maten zijn [maat A] en [maat B], beiden wonend te Horn, gemeente Leudal,

27. [appellante sub 27], gevestigd te Grathem, gemeente Leudal,

28. [appellant sub 28], handelend onder de naam [bedrijf], wonend te Heythuysen, gemeente Leudal,

29. [appellante sub 29], gevestigd te Heythuysen, gemeente Leudal,

30. [appellante sub 30], gevestigd te Neer, gemeente Leudal, waarvan de vennoten zijn [vennoot A] en [vennoot B], beiden wonend te Neer, gemeente Leudal,

31. [appellant sub 31], wonend te Heythuysen, gemeente Leudal,

32. [appellante sub 32], gevestigd te Ell, gemeente Leudal,

33. [appellante sub 33], gevestigd te Neeritter, gemeente Leudal, waarvan de maten zijn [maat A], [maat B] en [maat C], allen wonend te Neeritter, gemeente Leudal,

34. [appellante sub 34], gevestigd te Baexem, gemeente Leudal, waarvan de maten zijn [maat A], [maat B], [maat C] en [maat D], allen wonend te Baexem, gemeente Leudal,

35. [appellant sub 35], handelend onder de naam [boomkwekerij], wonend te Heibloem, gemeente Leudal,

36. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holmel B.V., gevestigd te Heibloem, gemeente Leudal,

37. [appellante sub 37], gevestigd te Hunsel, gemeente Leudal, waarvan de maten zijn [maat A], [maat B] en [maat C], allen wonend te Hunsel, gemeente Leudal,

38. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vokar Onroerend Goed B.V., gevestigd te Heibloem, gemeente Leudal,

39. [appellante sub 39], gevestigd te Heibloem, gemeente Leudal,

40. [appellant sub 40], wonend te Heythuysen, gemeente Leudal,

41. de stichting Stichting Milieufederatie Limburg, gevestigd te Roermond,

42. [appellante sub 42], gevestigd te Roggel, gemeente Leudal, waarvan de maten zijn [maat A] en [maat B], beiden wonend te Roggel, gemeente Leudal,

43. [appellant sub 40], wonend te Heythuysen, gemeente Leudal,

44. [appellante sub 44], gevestigd te Heibloem, gemeente Leudal, waarvan de vennoten zijn [vennoot A] en [vennoot B], beiden wonend te Heibloem, gemeente Leudal,

45. [appellante sub 45], gevestigd te Grathem, gemeente Leudal, waarvan de maten zijn [maat A] en [maat B], beiden wonend te Grathem, gemeente Leudal,

46. [appellante sub 46], wonend te Kelpen-Oler, gemeente Leudal,

47. [appellant sub 47], wonend te Kelpen-Oler, gemeente Leudal,

48. [appellante sub 48], gevestigd te Kelpen-Oler, gemeente Leudal, waarvan de maten zijn [maat A], [maat B] en [maat C],

49. [appellant sub 49], wonend te Hunsel, gemeente Leudal,

50. [appellante sub 50], gevestigd te Haler, gemeente Leudal,

51. [appellante sub 51], gevestigd te Hunsel, gemeente Leudal,

52. [appellante sub 52], gevestigd te Hunsel, gemeente Leudal,

53. [appellante sub 53], gevestigd te Haler, gemeente Leudal,

54. [appellant sub 54], wonend te Hunsel, gemeente Leudal,

55. [appellant sub 55], wonend te Hunsel, gemeente Leudal,

56. [appellante sub 56], gevestigd te Hunsel, gemeente Leudal,

57. [appellante sub 57], gevestigd te Ittervoort, gemeente Leudal,

58. [appellant sub 58A] en [appellante sub 58B], beiden wonend te Roggel, gemeente Leudal,

59. [appellant sub 59], wonend te Haelen, gemeente Leudal,

60. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HG Beheer B.V. en [appellante sub 60A], beide gevestigd te Haelen, gemeente Leudal,

appellanten,

en

de raad van de gemeente Leudal,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 25 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Leudal" (hierna: het plan) vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben alle appellanten, behoudens [appellante sub 60A] en [appellant sub 59], beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

Bij besluit van 9 september 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Landgoed Leudal" vastgesteld. Bij besluit van 11 november 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Landgoed Leudal" gewijzigd vastgesteld.

Tegen deze besluiten hebben [appellant sub 59] en HG Beheer B.V. en [appellante sub 60A] beroep ingesteld.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft desverzocht een deskundigenbericht uitgebracht. Een aantal partijen heeft daarop hun zienswijze naar voren gebracht.

Een aantal partijen heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaken ter zitting gevoegd behandeld op 22, 23 en 24 september 2015, waar appellanten in persoon zijn verschenen en/of zich hebben doen vertegenwoordigen. Een aantal appellanten is niet verschenen en heeft zich evenmin doen vertegenwoordigen. De raad heeft zich doen vertegenwoordigen. Voorts is een aantal belanghebbenden als partij gehoord.

Overwegingen

Toetsingskader

1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

De plannen

2. Het bestemmingsplan "Buitengebied Leudal" biedt een juridisch-planologisch kader voor het buitengebied van de gemeente Leudal. Het plan vervangt de door de raad op 25 juni 2013 vastgestelde beheersverordening "Buitengebied". Daarvoor golden voor het plangebied verschillende bestemmingsplannen. Op grond van de beheersverordening behielden de verschillende daarvóór geldende bestemmingsplannen, alsmede de bijbehorende wijzigingsplannen, (partiële) herzieningen, projectbesluiten verleende vrijstellingen/ontheffingen/afwijkingen, met inachtneming van de beheersverordening, materieel bezien hun werking.

3. Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) hebben de beroepen van rechtswege mede betrekking op een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben.

4. De Afdeling merkt de besluiten van de raad van 9 september 2014 en 11 november 2014 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Landgoed Leudal" voor het beroep van HG Beheer B.V. aan als een besluit in de zin van artikel 6:19 van de Awb, nu het bestemmingsplan "Buitengebied Leudal" betrekking heeft op het planonderdeel waarop ook de besluiten van 9 september 2014 en 11 november 2014 zien en waartegen haar beroep gericht is.

Intrekking beroep [appellant sub 4]

5. Ter zitting heeft [appellant sub 4] zijn beroep tegen het bestemmingsplan "Buitengebied Leudal" ingetrokken.

De beroepen tegen het bestemmingsplan "Landgoed Leudal"

6. Het bestemmingsplan "Landgoed Leudal" heeft tot doel de bestaande camping aan de Roggelseweg 54 te Haelen om te vormen naar Landgoed Leudal, alwaar verblijfsaccommodaties zullen worden gebouwd ten behoeve van groepsverblijf, outdoor activiteiten en (zakelijke) trainingen.

Het beroep van [appellant sub 59]

7. Het beroep van [appellant sub 59], woonachtig aan de [locatie 1] te Haelen, is gericht tegen de aanduiding "maximum bebouwingspercentage (%) = 40" die aan het perceel Roggelseweg 54 is toegekend. [appellant sub 59] betoogt dat het bebouwingspercentage van 40% te hoog is in vergelijking met het bebouwingspercentage in het voorheen geldende plan, hetgeen slechts 3% betrof. Het plan maakt een forse toename van bebouwing op het campingterrein mogelijk. Volgens hem heeft de raad dit onvoldoende onderkend. Volgens bijlage 1 van de plantoelichting zal dit met name in de oostelijke richting van het terrein plaatsvinden. Hij vreest als gevolg hiervan voor een aantasting van zijn woon- en leefklimaat vanwege geluidoverlast van aanwezige recreanten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT
7 temas prácticos
 • Uitspraak Nº 201607260/1/R1. Raad van State, 2017-12-20
  • Nederland
  • 20 december 2017
  ...Het plan 2. Het plan is vastgesteld als reparatie- en veegplan naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3507. In deze uitspraak heeft de Afdeling het besluit van de raad van 18 november 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Buiten......
 • Uitspraak Nº 201601663/1/R2. Raad van State, 2017-10-04
  • Nederland
  • 4 oktober 2017
  ...de passende beoordeling wijst NMU op de uitspraken van de Afdeling van 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1889, van 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3507 en van 7 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3105 waarin is geoordeeld dat, kort gezegd, onbenutte bouwmogelijkheden van veehouderijen diene......
 • Uitspraak Nº 201805289/1/R1. Raad van State, 2019-12-18
  • Nederland
  • 18 december 2019
  ...ten behoeve van groepsverblijf, "outdoor" activiteiten en (zakelijke) trainingen. Bij uitspraak van 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3507, heeft de Afdeling het door [appellant sub 1] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard, en het door HG daartegen ingestelde beroep geg......
 • Uitspraak Nº 201807453/1/R1. Raad van State, 2019-09-04
  • Nederland
  • 4 september 2019
  ..."Buitengebied Leudal" te herstellen. De Afdeling heeft dat bestemmingsplan vernietigd bij uitspraak van 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3507. Het plan is vastgesteld zonder opnieuw de procedure in afdeling 3.4 van de Awb te Toetsingskader 2. Bij de vaststelling van een bestemmi......
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien
8 sentencias
 • Uitspraak Nº 201607260/1/R1. Raad van State, 2017-12-20
  • Nederland
  • 20 december 2017
  ...Het plan 2. Het plan is vastgesteld als reparatie- en veegplan naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3507. In deze uitspraak heeft de Afdeling het besluit van de raad van 18 november 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Buiten......
 • Uitspraak Nº 201601663/1/R2. Raad van State, 2017-10-04
  • Nederland
  • 4 oktober 2017
  ...de passende beoordeling wijst NMU op de uitspraken van de Afdeling van 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1889, van 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3507 en van 7 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3105 waarin is geoordeeld dat, kort gezegd, onbenutte bouwmogelijkheden van veehouderijen diene......
 • Uitspraak Nº 201905019/1/R4. Raad van State, 2020-08-19
  • Nederland
  • 19 augustus 2020
  ...2014 is het bestemmingsplan "Buitengebied Leudal" (hierna: het plan) vastgesteld. Bij uitspraak van 18 november 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3507) heeft de Afdeling, voor zover thans van belang, geoordeeld dat de raad niet inzichtelijk heeft gemaakt waarom vanuit ruimtelijk oogpunt op d......
 • Uitspraak Nº 201805289/1/R1. Raad van State, 2019-12-18
  • Nederland
  • 18 december 2019
  ...ten behoeve van groepsverblijf, "outdoor" activiteiten en (zakelijke) trainingen. Bij uitspraak van 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3507, heeft de Afdeling het door [appellant sub 1] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard, en het door HG daartegen ingestelde beroep geg......
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien