Uitspraak Nº LEE 21/3424. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-18

CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:3999
Date18 Octubre 2022
Docket NumberLEE 21/3424

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Zittingsplaats Groningen

Bestuursrecht

zaaknummer: LEE 21/3424


uitspraak van de enkelvoudige belastingkamer van 18 oktober 2022 in de zaak tussen


[eiseres] , uit [vestigingsplaats], eiseres

(gemachtigde: [gemachtigde] ),

en

De inspecteur van de Belastingdienst[-],verweerder

(gemachtigde: [verweerder] .

Inleiding

In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank het beroep van eiseres tegen de uitspraak op bezwaar van verweerder van 27 september 2021.

Verweerder heeft voor het jaar 2020 een beschikking Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) afgegeven. In deze beschikking heeft verweerder het lage-inkomensvoordeel vastgesteld op € 9.382 en het jeugd-lage-inkomensvoordeel op € 279.

Verweerder heeft het bezwaar van eiseres bij de uitspraak op bezwaar ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen de uitspraak op bezwaar beroep ingesteld.

Verweerder heeft op het beroep gereageerd met een verweerschrift.

De rechtbank heeft het beroep op 27 september 2022 op zitting behandeld. Hieraan hebben deelgenomen: namens eiseres haar gemachtigde en namens verweerder [gemachtigde verweerder] .

Feiten
1.1.

Eiseres is op 9 april 2020 opgericht en heeft als bedrijfsactiviteit een uitzendbureau. Voor 9 april 2020 werden de werkzaamheden van eiseres verricht vanuit een vennootschap onder firma, [de vof] (hierna: de vof). Bij de oprichting van eiseres hebben de toenmalige vennoten van de vof de onderneming van de vof in zijn geheel ingebracht in eiseres.

1.2.

Eiseres is per 9 april 2020 geregistreerd als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen met een ander loonheffingennummer dan het loonheffingennummer dat de vof voorheen had. Het loonheffingennummer van de vof is per 8 april 2020 gedeactiveerd.

1.3.

Verweerder heeft met dagtekening 10 juni 2021 bij een voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld dat eiseres recht heeft op de volgende tegemoetkomingen uit de Wtl:

Soort tegemoetkoming

Bedrag

Lage-inkomensvoordeel

€ 9.382

Jeugd-lage inkomensvoordeel

€ 279

Totaal

€ 9.661

Verweerder heeft bij de vaststelling van deze tegemoetkoming geen rekening gehouden met het aantal verloonde uren van de werknemers van eiseres in de periode van 1 januari tot en met 8 april 2020 toen de onderneming van eiseres nog werd gedreven door de vof.

1.4.

De inspecteur van de Belastingdienst/MKB heeft bij de beschikking van 27 augustus 2020 vastgesteld dat de inbreng van de onderneming van de vof in eiseres voor de toepassing van de inkomsten- en vennootschapsbelasting geruisloos kan plaatsvinden (hierna: de beschikking geruisloze omzetting), waarbij het tijdstip van de overgang van de onderneming van de vof naar eiseres is vastgesteld op 1 januari 2020.

Beoordeling door de rechtbank
2.1

De rechtbank beoordeelt of het lage-inkomensvoordeel in de beschikking Wtl voor het jaar 2020 door verweerder tot het juiste bedrag is vastgesteld. Zij doet dat aan de hand van de beroepsgronden die eiseres heeft aangevoerd en de reactie daarop van verweerder.

2.2

De rechtbank concludeert dat het lage-inkomensvoordeel en hiermee ook de beschikking Wtl voor het jaar 2020 door verweerder tot een te laag bedrag is vastgesteld.

2.3

Hierna legt de rechtbank uit hoe zij tot dit oordeel komt en welke gevolgen dit oordeel heeft.

Standpunten van partijen

3.1

Eiseres stelt zich op het standpunt dat voor de vraag of zij recht heeft op het lage-inkomensvoordeel de verloonde uren van de werknemers van eiseres over heel 2020 moeten worden meegeteld voor de berekening van het lage-inkomensvoordeel. Dat betreft dus ook de verloonde uren in de periode dat de onderneming van eiseres nog werd gedreven door de vof. Eiseres voert daartoe allereerst aan dat de datum van de geruisloze omzetting van de vof naar de BV ook leidend is voor de berekening van het lage-inkomensvoordeel. Verder stelt eiseres dat een redelijke wetstoepassing van de Wtl met zich meebrengt dat voor de berekening van het lage-inkomensvoordeel de verloonde uren vanaf 1 januari 2020 moeten worden meegeteld.

3.2.

Verweerder heeft de standpunten van eiseres gemotiveerd betwist. Verweerder stelt dat de beschikking geruisloze omzetting geen gevolgen heeft voor de toepassing van de Wtl en de berekening van het lage-inkomensvoordeel. Verder stelt verweerder dat in artikel 1.1 van de Wtl voor het begrip werkgever wordt aangesloten bij het begrip inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB). Dit betekent dat, na de omzetting van de vof in eiseres, sprake is van een nieuwe inhoudingsplichtige en daarmee een nieuwe werkgever voor de Wtl. De verloonde uren voor de berekening van het lage-inkomensvoordeel worden per werkgever berekend, dus voor eiseres vanaf 9 april 2020. Het is volgens verweerder een bewuste afweging geweest van de wetgever om niet te voorzien in een regeling in het geval sprake is van een algehele overgang van een onderneming, waarbij de motieven van vereenvoudiging en geautomatiseerde uitvoerbaarheid een rol hebben gespeeld. De wetgever heeft volgens verweerder gekozen voor een eenvoudig en robuust systeem. Het in aanmerking nemen van de verloonde uren van een overdragende werkgever bij een overnemende werkgever past niet in een dergelijk systeem.

Relevante wetgeving

4.1

Artikel 1.1 van de Wtl luidt:

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. werkgever: de inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 of de werkgever in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen.”

4.2.

Artikel 3.1 van de Wtl (tekst 2020) luidt:

1. “Een werkgever heeft recht op een lage-inkomensvoordeel indien bij deze werkgever een werknemer in een of meerdere dienstbetrekkingen is waarvan:

a. het gemiddelde uurloon in het kalenderjaar gelijk is aan of meer bedraagt dan € 10,29 maar niet meer dan € 12,87; en

b. in het kalenderjaar ten minste 1248 verloonde uren zijn opgenomen in de loonaangifte.”

Gevolgen van de beschikking geruisloze omzetting van de vof naar de BV voor de toepassing...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT