Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

CourtFinanciën
Subject MatterBank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
Abbreviated LabelGeen

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wet van 28 november 2018 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars te herzien;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet bekostiging financieel toezicht.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Faillissementswet.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Pensioenwet.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet giraal effectenverkeer.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Mededingingswet.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Bankwet 1998.]

Artikel XIV
  • 1 Op de opvang van een levensverzekeraar op grond van artikel 3:151 van de Wet op het financieel toezicht zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van Artikel I, onderdeel U, die in werking is gesteld voor het tijdstip van de inwerkingtreding van Artikel I, onderdeel U, blijven de bepalingen van toepassing zoals die golden voor dat tijdstip.

  • 2 Op een overdrachtsplan als bedoeld in artikel 3:159c van de Wet op het financieel toezicht zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van Artikel I, onderdeel U, dat is goedgekeurd voor het tijdstip van inwerkingtreding van Artikel I, onderdeel U, blijven de bepalingen van toepassing zoals die golden voor dat tijdstip.

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT