Uitspraak Nº 21/00112. Hoge Raad, 2022-06-28

ECLIECLI:NL:HR:2022:958
Date28 Junio 2022
Docket Number21/00112

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 21/00112

Datum 28 juni 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 11 januari 2021, nummer 21-004054-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1979,

hierna: de verdachte.

1 Procesverloop in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft N. van Schaik, advocaat te Utrecht, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal P.C. Vegter heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar alleen wat betreft de opgelegde straf, tot vermindering daarvan aan de hand van de gebruikelijke maatstaf en tot verwerping van het beroep voor het overige.

De raadsman van de verdachte heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2. Beoordeling van het eerste, het tweede, het derde, het vierde en het vijfde cassatiemiddel

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3 Beoordeling van het zesde cassatiemiddel
3.1

Het cassatiemiddel klaagt over de toewijzing door het hof van de vordering van de benadeelde partij [benadeelde] ter zake van zogenoemde shockschade. Het voert daartoe aan dat de confrontatie van de benadeelde partij met het slachtoffer niet onverhoeds en onvermijdbaar was.

3.2.1

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“zij op 8 juni 2015 te Hoogeveen [slachtoffer] opzettelijk van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet die [slachtoffer] vanaf een grote hoogte van een flatgebouw, gelegen aan [a-straat] , doen of laten vallen, ten gevolge waarvan die [slachtoffer] is overleden.”

3.2.2

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 14 december 2020 heeft de advocaat van de benadeelde partij daar het woord gevoerd overeenkomstig de schriftelijke notitie die aan het proces-verbaal is gehecht. Deze notitie houdt onder meer in:

“Namens de vader als benadeelde partij is verzocht om toekenning van shockschade (art. 6:106 lid 1 sub b BW).

Volgens vaste jurisprudentie kan vergoeding van shockschade plaatsvinden als bij de benadeelde partij een hevige emotionele schok wordt teweeggebracht door het waarnemen van het tenlastegelegde of door de directe confrontatie met de ernstige gevolgen ervan.

(…)

Dat cliënt is geconfronteerd met de ernstige gevolgen van het tenlastegelegde is duidelijk. Hij heeft zijn dochter in het mortuarium gezien. Daarbij was nog deels te zien hoe ernstig de gevolgen waren van het feit. Dit bezoek was een laatste moment waarop hij afscheid van haar kon nemen. Vader stelt dat hem overigens ook nooit ontraden is, maar juist aangeboden om afscheid te nemen. Slachtofferhulp heeft vader zelfs aangeraden om afscheid te nemen, in het licht van de rouwverwerking. Zintuigelijk afscheid zou hierbij zelfs essentieel zijn.

Van een vader kan en mag niet gevergd worden dat hij geen afscheid van zijn dochter neemt, zoals werd gesuggereerd. Ook niet na een gruwelijke dood. Zo'n eis zou onmenselijk zijn.

(…)

Tijdens zijn eigen onderzoek om de zaak heropend te krijgen werd cliënt noodgedwongen geconfronteerd met de foto's van [slachtoffer] net na haar neerkomen. Gruwelijke foto's die in combinatie met de confrontatie van zijn dochter in het mortuarium en alle andere verklaringen een hevige emotionele shock teweeg heeft gebracht bij cliënt.”

3.2.3

Het hof heeft de vordering van de benadeelde partij, de vader van [slachtoffer] , ter zake van shockschade toegewezen tot een bedrag van € 20.000, vermeerderd met de wettelijke rente. Het hof heeft daartoe het volgende overwogen:

“De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot vergoeding van immateriële schade, in de vorm van shockschade, ten bedrage van € 100.000,-. Daarnaast is de wettelijke rente gevorderd. De vordering is bij het vonnis waartegen het hoger beroep is gericht niet-ontvankelijk verklaard omdat verdachte is vrijgesproken.

De benadeelde partij heeft zich binnen de grenzen van de eerste vordering opnieuw gevoegd in de strafzaak in hoger beroep. Derhalve duurt de voeging ter zake van de in eerste aanleg gedane vordering tot schadevergoeding voort in de strafzaak in hoger...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT
10 temas prácticos
 • Uitspraak Nº 13/216435-20 (A) en 13/327157-21 (B) (Promis). Rechtbank Amsterdam, 2022-07-25
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam (Neederland)
  • 25 juli 2022
  ...(proces-verbaal wapenonderzoek). 47 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2014/15, 34 257, 3, p.15. 48 Hoge Raad 28 juni 2022 (ECLI:NL:HR:2022:958). ...
 • Uitspraak Nº 03.028246.22. Rechtbank Limburg, 2022-08-31
  • Nederland
  • 31 augustus 2022
  ...24 april 2020, pagina 17-18 en proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 25 april 2020, pagina 23-25. 8 Hoge Raad van 28 juni 2022 (ECLI:NL:HR:2022:958) 9 Hoge Raad van 28 juni 2022 (ECLI:NL:HR:2022:958) r.o. 3.7 van verbalisanten [naam 1] en [naam 2] d.d. 25 december 2021, p. 119-148 (digi......
 • Uitspraak Nº 21-005678-21. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-07-20
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
  • 20 juli 2022
  ...in tegenwoordigheid van mr. S.M. Nicolai, griffier, en op 20 juli 2022 ter openbare terechtzitting uitgesproken. 1 HR 28 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:958. ...
 • Uitspraak Nº 03.053213.22. Rechtbank Limburg, 2022-10-25
  • Nederland
  • 25 oktober 2022
  ...zoon. Vergoeding van schokschade is op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad (zie onder meer het arrest van 28 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:958) slechts mogelijk als aan strikte voorwaarden is voldaan. Er moet sprake zijn van geestelijk letsel, in de zin van een in de psychiatrie erken......
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien
10 sentencias
 • Uitspraak Nº 13/216435-20 (A) en 13/327157-21 (B) (Promis). Rechtbank Amsterdam, 2022-07-25
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam (Neederland)
  • 25 juli 2022
  ...(proces-verbaal wapenonderzoek). 47 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2014/15, 34 257, 3, p.15. 48 Hoge Raad 28 juni 2022 (ECLI:NL:HR:2022:958). ...
 • Uitspraak Nº 03.028246.22. Rechtbank Limburg, 2022-08-31
  • Nederland
  • 31 augustus 2022
  ...24 april 2020, pagina 17-18 en proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 25 april 2020, pagina 23-25. 8 Hoge Raad van 28 juni 2022 (ECLI:NL:HR:2022:958) 9 Hoge Raad van 28 juni 2022 (ECLI:NL:HR:2022:958) r.o. 3.7 van verbalisanten [naam 1] en [naam 2] d.d. 25 december 2021, p. 119-148 (digi......
 • Uitspraak Nº 21-005678-21. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-07-20
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
  • 20 juli 2022
  ...in tegenwoordigheid van mr. S.M. Nicolai, griffier, en op 20 juli 2022 ter openbare terechtzitting uitgesproken. 1 HR 28 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:958. ...
 • Uitspraak Nº 03.053213.22. Rechtbank Limburg, 2022-10-25
  • Nederland
  • 25 oktober 2022
  ...zoon. Vergoeding van schokschade is op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad (zie onder meer het arrest van 28 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:958) slechts mogelijk als aan strikte voorwaarden is voldaan. Er moet sprake zijn van geestelijk letsel, in de zin van een in de psychiatrie erken......
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT