Besluit van 23 november 2022 tot wijziging van diverse besluiten in verband met wijzigingen op het terrein van de voldoening van het lesgeld, de invoering van de Registratie instellingen en opleidingen en enkele technische verbeteringen

Besluit van 23 november 2022 tot wijziging van diverse besluiten in verband met wijzigingen op het terrein van de voldoening van het lesgeld, de invoering van de Registratie instellingen en opleidingen en enkele technische verbeteringen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 oktober 2022, nr. WJZ/34221837 (ID13463), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel 6, derde lid, van de Algemene kinderbijslagwet, artikel 13, derde lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 6, derde lid, van de Algemene Ouderdomswet, de artikelen 9, eerste lid, 12, tweede lid, 21, eerste en tweede lid, 23, vierde lid, 25, tweede lid, onderdeel b en 41, tweede lid, van de Archiefwet 1995, de artikelen 8, tweede lid, 12, 13 en 17, tweede lid, van de Archiefwet BES, de artikelen 25a en 25b, derde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet, artikel 6, vierde lid, van de Les- en cursusgeldwet, de artikelen 2a, tweede lid, onderdeel a, en 112 van de Vreemdelingenwet 2000, artikel 3 van de Wet College voor toetsen en examens, de artikelen 7.4.3, eerste lid, 7.4.3a en 11a.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de artikelen 28, 30, 32, 33a, 33c, 34 en 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de artikelen 1.7a en 6.13, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de artikelen 8, vierde lid, en 20, zevende lid, van de Wet register onderwijsdeelnemers en artikel 9.2, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 2 november 2022, nr. W05.22.00133/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 november 2022, nr. WJZ/34734631 (ID13463), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I WIJZIGING ARCHIEFBESLUIT 1995
Artikel 15

van het Archiefbesluit 1995 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid, onderdeel a, vervalt «, onderdeel c,». 2. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt «, onderdeel d,».

ARTIKEL II WIJZIGING ARCHIEFBESLUIT BES
Artikel 17

van het Archiefbesluit BES wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid, onderdeel a, vervalt «, onderdeel c,». 2. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt «, onderdeel d,».

ARTIKEL III WIJZIGING BESLUIT DIËTIST, ERGOTHERAPEUT, LOGOPEDIST, MONDHYGIËNIST, OEFENTHERAPEUT, ORTHOPTIST EN PODOTHERAPEUT

Het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut wordt als volgt gewijzigd: AIn artikel 1, onderdeel a, wordt «Centraal register opleidingen hoger onderwijs» vervangen door «Registratie instellingen en opleidingen». BIn de artikelen 2, 6, 10, 14, 18, 22 en 26 wordt «het Centraal register opleidingen hoger onderwijs» vervangen door «de Registratie instellingen en opleidingen».

ARTIKEL IV WIJZIGING BESLUIT EXPERIMENT CROSS-OVER KWALIFICATIES

Het Besluit experiment cross-over kwalificaties wordt als volgt gewijzigd:AHet opschrift van hoofdstuk 3 komt te luiden: Hoofdstuk 3. De Registratie instellingen en opleidingen. BArtikel 17 wordt als volgt gewijzigd:1. Het opschrift komt te luiden: Artikel 17. Opname in de Registratie instellingen en opleidingen. 2. In de aanhef wordt «het Centraal register beroepsonderwijs» vervangen door «de Registratie instellingen en opleidingen».

ARTIKEL V WIJZIGING BESLUIT EXPERIMENT EXCELLENTIE IN HET HOGER ONDERWIJS

In artikel 1, onderdeel c, van het Besluit experiment excellentie in het hoger onderwijs vervalt «, onderdeel j,».

ARTIKEL VI WIJZIGING BESLUIT EXPERIMENT GEREGIONALISEERDE BEROEPSOPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES MBO

Het Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 3 wordt als volgt gewijzigd:1. In het tweede lid wordt «het Centraal register beroepsonderwijs» vervangen door «de Registratie instellingen en opleidingen». 2. In het vijfde lid wordt «Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB» vervangen door «Examen- en kwalificatiebesluit WEB». BIn artikel 5, tweede lid, wordt «Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB» vervangen door «Examen- en kwalificatiebesluit WEB». CArtikel 20 wordt als volgt gewijzigd:1. Het opschrift komt te luiden: Artikel 20. Opname in de Registratie instellingen en opleidingen. 2. In het eerste en tweede lid wordt «het Centraal register beroepsonderwijs» vervangen door «de Registratie instellingen en opleidingen».

ARTIKEL VII WIJZIGING BESLUIT EXPERIMENT VRAAGFINANCIERING HOGER ONDERWIJS

Het Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel f vervalt «, onderdeel j,». 2. In onderdeel g vervalt «, onderdeel d,». BIn artikel 5, vierde lid, vervalt «, onderdeel p,».CIn artikel 6, tweede lid, onderdeel c, vervalt «, onderdeel q,».

ARTIKEL VIII WIJZIGING BESLUIT EXPERIMENTEN FLEXIBEL HOGER ONDERWIJS
Artikel 1

van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel f vervalt «, onderdeel j,». 2. In...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT