Reparatiewet OCW 2024

Wet van 18 april 2024 tot wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 2024)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om op gebundelde wijze diverse wetstechnische en redactionele reparaties aan te brengen in met name de wetten die onder de verantwoordelijkheid vallen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1 van bijlage 2 vervalt de zinsnede met betrekking tot de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. BArtikel 2 van bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:1. De zinsnede met betrekking tot de Wet educatie en beroepsonderwijs komt te luiden:

Wet educatie en beroepsonderwijs: de artikelen 1.4.1, 1.4a.1, 1.6.1, 2.1.2, eerste lid, onderdeel b, 2.1.3, tweede lid, 2.2.3, eerste en vierde lid, 2.5.9, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.5a, 6.1.5b, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.3b, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.4, 6a.1.2, 6a.1.3 en 11.1 2. In de zinsnede met betrekking tot de Wet op de expertisecentra, onderdeel b, wordt «168» vervangen door «169». 3. In de zinsnede met betrekking tot de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt na «6.5» ingevoegd «, 6.10». 4. In de zinsnede met betrekking tot de Wet op het primair onderwijs, onderdeel c, wordt «189» vervangen door «190». CIn artikel 9 van bijlage 2 en in artikel 2 van bijlage 3 vervallen de zinsneden met betrekking tot het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs, het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel en het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs. DIn artikel 10 van bijlage 2 vervallen de zinsneden met betrekking tot de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het primair onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL II AMBTENARENWET 2017

In artikel 3, onderdeel b, van de Ambtenarenwet 2017 vervalt subonderdeel 15°, onder vernummering van subonderdeel 16° tot 15°.

ARTIKEL III POLITIEWET 2012
Artikel 93

van de Politiewet 2012 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «Artikel 7.5.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs» vervangen door «Artikel 7.5.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs». 2. In het tweede lid wordt «De artikelen 7.5.2, tweede tot en met zesde lid, en 7.5.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs» vervangen door «De artikelen 7.5.1, vierde lid, tweede volzin, 7.5.4, derde tot en met zesde lid, en 7.5.5 van de Wet educatie en beroepsonderwijs».

ARTIKEL IV WET COLLEGE VOOR TOETSEN EN EXAMENS

In de eerste volzin van artikel 3a, zesde lid, van de Wet College voor toetsen en examens wordt «worden vastgesteld» vervangen door «treden slechts in werking».

ARTIKEL V WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS

De Wet educatie en beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1.4a.1, eerste lid, wordt «en titel 4, voor zover het betreft de artikelen 7.4.4, 7.4.5, achtste lid en 7.4.7,» vervangen door «, titel 4, voor zover het betreft de artikelen 7.4.4, 7.4.5, achtste lid en 7.4.7, en titel 5 voor zover het betreft de artikelen 7.5.1, 7.5.7, 7.5.8, 7.5.9 en 7.5.10,». BArtikel 1.5.3 wordt als volgt gewijzigd:1. Het derde lid komt te luiden: 3. Erkende leerbedrijven worden ten minste eenmaal in de vier jaren herbeoordeeld. 2. Aan het vijfde lid wordt toegevoegd «, waarbij wordt vermeld voor welke kwalificaties het een leerbedrijf is». CIn artikel 2.2.3, eerste lid, onderdeel a, wordt na «bijzondere omstandigheden die» ingevoegd «betrekking hebben op een individuele instelling en die» en wordt «de instelling» vervangen door «die instelling». DIn artikel 2.2a.4, eerste lid, wordt «gehandicapte vavo-studenten» vervangen door «vavo-studenten met een handicap of chronische ziekte». EIn artikel 2.6.1, derde lid, vervalt «een regionaal opleidingencentrum en» en wordt «school» vervangen door «schoolsoort». FIn artikel 4.1.2 vervalt het derde lid, onder vernummering van het vierde lid tot het derde lid. GAan artikel 4.2.1, tweede lid, onderdeel b, wordt, onder vervanging van «, of» aan het slot van subonderdeel 6 door een komma, een subonderdeel toegevoegd, luidende: 7°. een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek als bedoeld in artikel 7a.3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor zover dat getuigschrift betrekking heeft op een bevoegdheid om les te geven in het voortgezet onderwijs, of HIn artikel 4.2.2, eerste lid, onderdeel d, wordt «volgens bij algemene maatregel van bestuur te geven regels» vervangen door «volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te geven regels». IIn artikel 4.3.2 wordt «met uitzondering van het vijfde lid» vervangen door «met uitzondering van het derde lid». JNa artikel 7.4.6a wordt het volgende artikel ingevoegd:

Artikel 7.4.6

b. Vervangend getuigschrift bij naamswijziging.

  1. Aan de bezitter van een diploma, certificaat of mbo-verklaring als bedoeld in de artikelen 7.4.6, eerste lid, 7.2.3, eerste lid, respectievelijk 7.4.6a reikt de examencommissie van de betreffende instelling desgevraagd een vervangend getuigschrift uit in verband met een naamswijziging van de betrokkene ten gevolge van de toepassing van de artikelen 4, vierde lid, 7, eerste lid, 28b, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 12 van de Rijkswet op het Nederlanderschap. 2. Het vervangende getuigschrift bevat geen andere wijzigingen van de oorspronkelijke relevante gegevens. 3. Het vervangende getuigschrift wordt verstrekt onder de voorwaarde dat het oorspronkelijke getuigschrift bij de betrokken examencommissie wordt ingeleverd. 4. Het vervangende getuigschrift heeft dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke getuigschrift. 5. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gesteld over de door de aanvrager over te leggen gegevens en de wijze waarop de vervanging door de examencommissie wordt uitgevoerd. 6. In afwijking van artikel 7.4.1 is deze bepaling ook van toepassing op getuigschriften van opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. KIn artikel 7.4.8, vierde lid, onderdeel i, wordt na «met betrekking tot» ingevoegd «toelating,». LIn hoofdstuk 7 komt het opschrift van titel 5 te luiden:

TITEL 5 RECHTSBESCHERMING VAN STUDENTEN, VAVO-STUDENTEN EN EXTRANEI

MArtikel 7.5.1, eerste lid, komt te luiden:1. In deze titel wordt onder «betrokkene» verstaan: a. student, vavo-student of extraneus; b. aanstaande student, aanstaande vavo-student of aanstaande extraneus; c. voormalige student, voormalige vavo-student of voormalige extraneus. NArtikel 8.0.3 wordt als volgt gewijzigd:1. Het derde lid, onderdeel a, komt te luiden: a. of aan de betrokkene een positieve beslissing over inschrijving als bedoeld in artikel 8.1.1, lid 1c, bekend is gemaakt; 2. Het vierde lid, onderdeel a, komt te luiden: a. of aan de betrokkene een positieve beslissing over inschrijving als bedoeld in artikel 8.1.1, lid 1c, bekend is gemaakt; OIn artikel 8.1.6, eerste lid, wordt «het beroepsonderwijs» vervangen door «het beroepsonderwijs of het hoger onderwijs, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,». PArtikel 8.1.7c wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste en tweede lid wordt «, vavo-student of deelnemer» telkens vervangen door «of vavo-student». 2. In het derde lid wordt «, vavo-studenten en deelnemers» vervangen door «en vavo-studenten». QArtikel 8.1.7d wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste, tweede, derde en vierde lid wordt «, vavo-student of deelnemer» telkens vervangen door «of vavo-student». 2. in het vijfde lid wordt «, vavo-studenten en deelnemers» vervangen door «en vavo-studenten». RIn artikel 8.3.1, tweede lid, wordt «artikel 2.58, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs» vervangen door «artikel 2.58, derde lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020». SAan artikel 8.3.4, eerste lid, wordt toegevoegd «Bij ministeriële regeling kan de periode van vier jaren worden verlengd met maximaal een jaar.» TIn artikel 8.3.5 wordt «artikel 17a, negende lid, tweede volzin, van de Wet op het voortgezet onderwijs» vervangen door «artikel 2.47, tiende lid, tweede volzin, van de Wet voortgezet onderwijs 2020». UIn artikel 8.5a.10, tweede lid, wordt «Wet op het voortgezet onderwijs» vervangen door «Wet voortgezet onderwijs 2020». VNa artikel 8a.1.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8

a.1.1a. Overleg met studentenorganisaties.

Onze Minister pleegt geregeld overleg met de daarvoor in aanmerking komende belangenorganisaties van studenten over aangelegenheden van algemeen belang voor studenten. WAan artikel 8a.1.2, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende:

Indien sprake is van een verticale scholengemeenschap is de studentenraad verbonden aan de verticale scholengemeenschap en behartigt de studentenraad ook de belangen van de leerlingen van de school of scholengemeenschap die deel uitmaakt van de verticale...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT