Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Oorspronkelijke versie:<a href='/vid/wet-normalisering-rechtspositie-ambtenaren-759179853'>Wet normalisering rechtspositie ambtenaren</a>
 
GRATIS UITTREKSEL

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wet van 9 maart 2017 tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk in overeenstemming te brengen met die van werknemers met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Ambtenarenwet.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012.]

Artikel IIa

[Red: Wijzigt de Politiewet 2012.]

Artikel IIb

[Red: Wijzigt de Militaire Ambtenarenwet 1931.]

Artikelen IIc T/M IId

[Vervallen]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet op de loonvorming.]

Artikel VII

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2019/483.]

[Red: Wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel VIIIa

[Red: Wijzigt de Wet op de Kamer van Koophandel.]

Artikelen VIIIb en IX

[Vervallen]

Artikel IXa

[Red: Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel IXb

[Red: Wijzigt de Gerechtsdeurwaarderswet.]

Artikel X

De krachtens artikel 125, eerste lid, onderdeel m, van de Ambtenarenwet vastgestelde regels, alsmede de krachtens artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 of artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 2012 vastgestelde regels betreffende het in artikel 125, eerste lid, onderdeel m, van de Ambtenarenwet genoemde onderwerp, zoals deze golden voorafgaand aan inwerkingtreding van deze wet, blijven buiten toepassing bij de totstandkoming en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT