Herziening (Raad van State)

152 resultaten voor Herziening (Raad van State)

 • Herziening van Council of State (Netherlands), June 12, 2013

  Bij uitspraak van 31 oktober 2012, in zaak nr. 201102174/1/R2, heeft de Afdeling het beroep van [verzoekster] ongegrond verklaard. De uitspraak is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), June 12, 2013

  Bij uitspraak van 20 februari 2013 in zaak nr. 201206849/3/A1 heeft de Afdeling het door [verzoekster] tegen de uitspraak van de Afdeling van 12 oktober 2012 in zaak nr. 201206849/2/A1 gedane verzet ongegrond verklaard. De eerstvermelde uitspraak is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), April 03, 2013

  Bij brief, bij de Raad van State binnengekomen op 7 december 2012, hebben verzoekers de Afdeling verzocht de uitspraak van 20 februari 2012 in zaak nr. 201103180/1/V2, waarbij hun hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Zwolle, van 8 maart 2011 ongegrond is verklaard, te herzien.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), April 03, 2013

  Bij uitspraak van 27 december 2012, in zaak nr. 201106777/1/R4 (www.raadvanstate.nl), heeft de Afdeling onder meer het beroep van [verzoekster] tegen het besluit van 31 maart 2011 waarbij de raad het bestemmingsplan "Vlinderstrik", voor zover betrekking hebbend op het grondgebied van de gemeente Lansingerland, heeft vastgesteld, ongegrond verklaard. De uitspraak is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), February 13, 2013

  Bij tussenuitspraak met toepassing van artikel 46, zesde lid, van de Wet op de Raad van State van 15 februari 2012 in zaak nr. 201102546/1/T1/R4 heeft de Afdeling de raad van de gemeente Leeuwarden opgedragen het besluit van 29 november 2010 tot vaststelling van het bestemmingsplan "De Zuidlanden, plandeel Wiarda", kenmerk 314574, te herstellen door opnieuw de omvang te bepalen van de compensatie

 • Herziening van Council of State (Netherlands), February 06, 2013

  Bij uitspraak van 29 augustus 2012 in zaak nr. 201111376/3/R1 heeft de Afdeling het door [verzoekster] gedane verzet tegen de uitspraak van 10 februari 2012 in zaak nr. 201111376/2/R1 ongegrond verklaard. De uitspraken zijn aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), December 27, 2012

  Bij uitspraak van 25 april 2012, in zaak nr. 201110790/1/A2, heeft de Afdeling het verzoek van [verzoeker] om herziening van de uitspraak van de Afdeling van 21 september 2011 in zaak nr. 201102196/3/H2 afgewezen. De uitspraak is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), December 19, 2012

  Bij uitspraak van 20 juni 2012, in zaak nr. 201108586/1/R4, heeft de Afdeling het beroep tegen het besluit van 27 juni 2011 waarbij de raad van de gemeente Lemsterland het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" heeft vastgesteld, ongegrond verklaard. De uitspraak is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), November 21, 2012

  Bij uitspraak van 28 maart 2012, in zaak nr. 201100984/1/A3, heeft de Afdeling het hoger beroep van [belanghebbende] gegrond verklaard en de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem van 13 december 2010 vernietigd voor zover daarbij het beroep tegen de besluiten van de burgemeester van Nijmegen van 26 november 2010 en 3 december 2010 ongegrond is verklaard. De Afdeling heeft...

 • Herziening van Council of State (Netherlands), November 14, 2012

  Bij uitspraak van 11 april 2012, in zaak nrs. 201201672/1/R1 en 201201672/2/R1, heeft de voorzitter van de Afdeling, voor zover hier van belang, het beroep van [verzoeker] tegen het besluit van 20 december 2011 van de raad van de gemeente Hengelo tot vaststelling van het bestemmingsplan "Anninksweg 117" niet-ontvankelijk verklaard. De uitspraak is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), September 19, 2012

  Bij uitspraak van 7 december 2011 in zaak nr. 201103294/1/H3 heeft de Afdeling de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 10 februari 2011 in zaak nr. 10/1164 bevestigd. Deze uitspraak van de Afdeling is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), September 12, 2012

  Bij uitspraak van 23 mei 2012, in zaak nr. 201107492/1, heeft de Afdeling de uitspraak van de rechtbank Alkmaar van 9 juni 2011 in zaak nr. 10/550, bevestigd. De uitspraak van de Afdeling is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), September 05, 2012

  Bij uitspraak van 6 juli 1989 in zaak nr. R03.89.2182/LW 12 heeft de Afdeling rechtspraak het beroep tegen de beschikking van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam van 15 maart 1989, kenmerk H 64358, waarbij het voor onbepaalde tijd het gebruik van het pand Koningslaan 50 (hierna: het pand) te Amsterdam heeft gevorderd, verworpen. Deze uitspraak is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), June 13, 2012

  Bij uitspraak van 14 april 2010, in zaak nr. 200906865/1/M1, heeft de Afdeling het beroep ongegrond verklaard. De uitspraak is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), April 25, 2012

  Bij uitspraak van 15 juni 2011, in zaak nr. 201102196/2/H2, heeft de Afdeling na vereenvoudigde behandeling de uitspraak van de rechtbank van 3 februari 2011 in zaak nr. 09/2744 bevestigd.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), March 21, 2012

  Bij uitspraak van 11 augustus 2010, in zaak nr. 200910174/1/H1 heeft de Afdeling de door [verzoekers] tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 11 november 2009 in de zaken nrs. 09/1400 en 09/1484 ingestelde hoger beroepen ongegrond verklaard en die uitspraak bevestigd. De uitspraak van 11 augustus 2010 is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), November 09, 2011

  Bij uitspraak van 6 oktober 2010 in zaak nr. 201001228/1/H3 heeft de Afdeling het hoger beroep van [verzoekers] tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 13 januari 2010 in zaak nr. 09/541 ongegrond verklaard en die uitspraak bevestigd. De uitspraak van de Afdeling is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), June 09, 2011

  Bij besluit van 16 november 2009 heeft de staatssecretaris van Justitie een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen. Dit besluit is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), May 11, 2011

  Bij besluit van 25 november 2008 heeft het dagelijks bestuur het door [verzoeker] gemaakte bezwaar tegen het besluit van 26 september 2007, waarbij aan [verzoeker] ontheffing is verleend voor het hebben van een afrastering en/of beplanting op een afstand van ten minste 0,50 meter uit de insteek van het oppervlaktewater van zijn perceel, ongegrond verklaard.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), April 13, 2011

  Bij uitspraak van 10 februari 2010, in zaak nr. 200903092/1/H2, heeft de Afdeling het door het college ingestelde hoger beroep gegrond verklaard, de uitspraak van de rechtbank Zwolle van 20 maart 2009 in zaak nrs. 07/2097, 07/2098, 07/2099 en 07/2100 vernietigd en het bij de rechtbank door de subsidieontvangers ingestelde beroep ongegrond verklaard. De uitspraak is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), March 02, 2011

  Bij uitspraak van 6 oktober 2010, in zaak nr. 200908431/1/M2, heeft de Afdeling het beroep van [verzoeker] ongegrond verklaard. De uitspraak is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), February 23, 2011

  Bij uitspraak van 16 juni 2010, in zaak nr. 200904421/1, heeft de Afdeling, voor zover hier van belang, het beroep van [verzoeker] tegen een besluit van het college van 15 april 2008 ongegrond verklaard. Bij dit besluit is het besluit van 9 november 2007 waarbij aan [verzoeker] een last onder dwangsom is opgelegd vanwege het overtreden van artikel 11, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening 200

 • Herziening van Council of State (Netherlands), February 23, 2011

  Bij uitspraak van 28 juli 2010, in zaak nr. 200907444/1, heeft de Afdeling de uitspraak van de rechtbank Middelburg van 20 augustus 2009 bevestigd, het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland van 8 september 2009 vernietigd en bepaald dat de rechtsgevolgen van dat besluit geheel in stand blijven. Deze uitspraak is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), February 03, 2011

  Bij brief van 7 april 2009 heeft het college het verzoek van KHN om handhavend op te treden tegen een aantal zogenoemde jeugdketen te Wymbritseradiel gedeeltelijk afgewezen.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), February 02, 2011

  Bij uitspraak van 24 februari 2010, in zaak nr. 200906057/1/M1, heeft de Afdeling, voor zover hier van belang, het beroep van [verzoeker] gegrond verklaard, het besluit van het college van gedeputeerde staten van Gelderland van 15 juni 2009, kenmerk 2008-017112/MPM15604, vernietigd en de rechtsgevolgen van dat besluit in stand gelaten. De uitspraak is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), January 27, 2011

  enbare zitting gehouden op 27 januari 2011 om 16.30 uur.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), January 05, 2011

  Bij besluit van 1 november 2010 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld. Dit besluit is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), December 22, 2010

  Bij besluit van 12 oktober 2009, kenmerk 2009-20470, heeft het college van burgemeester en wethouders van Katwijk (hierna: het college) aan [verzoeker] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van de in artikel 2.17, eerste lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) aangegeven geluidgrenswaarden. Bij besluit van 12 april 2010,...

 • Herziening van Council of State (Netherlands), December 01, 2010

  Bij uitspraak van 16 juni 2010, in zaak nr. 200904421/1/M1, heeft de Afdeling het hoger beroep gegrond verklaard, de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 11 mei 2009 in zaak nr. 08-4365 vernietigd, de rechtbank onbevoegd verklaard om van het bij haar ingestelde beroep kennis te nemen, en het beroep ongegrond verklaard. De uitspraak is aangehecht.

 • Herziening van Council of State (Netherlands), November 10, 2010

  Bij uitspraak van 24 maart 2010, in zaak nr. 200806140/1/R1 (hierna: de uitspraak), heeft de Afdeling het tegen de besluiten van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beiden thans: de minister van Infrastructuur en Milieu, waarbij de tracébesluiten "Omlegging Zuid-Willemsvaart Maas-Den Dungen"...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT