Rechtbank Dordrecht (Rechtbank)

2492 resultaten voor Rechtbank Dordrecht (Rechtbank)

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, Sector kanton, 27 de Diciembre de 2012

  In deze zaak heeft een consument kort nadat hij een overeenkomst met Vodafone heeft afgesloten te maken gekregen met hoge kosten in verband met sms-gebruik. Op één dag blijken er van acht uur ’s ochtends tot middernacht een zeer groot aantal sms-berichten te zijn verzonden en ontvangen op het telefoontoestel van de consument. De consument verweert zich door een beroep op de bepalingen van de...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Dordrecht, 21 de Diciembre de 2012

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren voor het feitelijk leiding geven aan rechtspersonen die diverse personen hebben opgelicht door hen voor te spiegelen dat zij veilige spaarproducten kochten, terwijl er feitelijk sprake was van risicovolle bedrijfsobligaties. Tevens wordt verdachte veroordeeld wegens het maken van een gewoonte van het witwassen van

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Dordrecht, 21 de Diciembre de 2012

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren voor het feitelijk leiding geven aan rechtspersonen die diverse personen hebben opgelicht door hen voor te spiegelen dat zij veilige spaarproducten kochten, terwijl er feitelijk sprake was van risicovolle bedrijfsobligaties. Tevens wordt verdachte veroordeeld wegens het maken van een gewoonte van het witwassen van

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 20 de Diciembre de 2012

  Uitleg vaststellingsovereenkomst. Sprake van een inspanningsverbintenis tot het doen ontslaan van eiseres uit de hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de bank.

 • Kort geding van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, 20 de Diciembre de 2012

  KG ZA BW6 Onrechtmatige hinder naastgelegen voetbalclub. Aan gebruik kunstgrasveld dat grenst aan de tuinen van eisers worden beperkingen aan de voetbalclub opgelegd, in afwachting van definitieve maatregelen i.o.m. de gemeente.

 • Kort geding van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, 19 de Diciembre de 2012

  Opzegging internationale distributieovereenkomst. Gedaagde gevestigd op Cyprus. Partijen zijn in de overeenkomst arbitrage overeengekomen. Voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 31 EEX-Vo? Toetsing aan de in het Van Uden-Déco Line-arrest geformuleerde voorwaarden. Geen "voorlopige of bewarende" maatregelen. Ontbreken "reële band".

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 19 de Diciembre de 2012

  Heeft de samenwonend, niet geregistreerd, partner het recht op vernietiging van overeenkomsten als bedoeld in art. 1:88 en 89 BW

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 19 de Diciembre de 2012

  Faillissement circus. IPR. Vraag of sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid van bestuurder circus en/of de ‘lokale manager’ van het circus. En of ‘achterliggend bestuurder’ mogelijk onrechtmatig heeft gehandeld jegens de schuldeisers van het circus.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Dordrecht, 14 de Diciembre de 2012

  Voorlopige voorziening. Beslissing over het beëindigen van c.q. een beslissing tot het niet toelaten tot schuldhulpverlening na 1 juli 2012 is besluit. Geen dossiervorming in het kader van schuldhulpverlening. Bij wijze van voorlopige voorziening bepaald dat de schuldhulpverlening moet worden hervat. De wetgever heeft blijkens de Memorie van Toelichting bij de wet uitdrukkelijk niet beoogd in de...

 • Kort geding van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, 13 de Diciembre de 2012

  Art. 10a Wmo Art. 12.3 CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) Aanbesteding zorgverlening (huishoudelijke hulp) Het aanbod dat de Verkrijgende partijen aan de werknemers van de Verliezende partij(en) moeten doen, moet overeenstemmen met de arbeidsvoorwaarden die de betrokken werknemers thans bijde Verliezende partij hebben (art 12.3 lid 3 sub g cao VVT).

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 7 de Diciembre de 2012

  Wet maatschappelijke ondersteuning. Verweerder is niet in staat gebleken het besluit tot beëindiging van de individuele vervoersvoorziening van eiseres alsnog deugdelijk te motiveren. Verweerder reageert niet inhoudelijk op het betoog van eiseres en motiveert ook niet waarom hij is afgeweken van het advies van de bezwaarschriftencommissie. De rechtbank verklaart het beroep gegrond, vernietigt het

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 7 de Diciembre de 2012

  Tussenvonnis. De vorderingen strekken tot nakoming van een betalingsverplichting.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Dordrecht, 6 de Diciembre de 2012

  Wettelijk kader: artikel 3, tweede lid, van de Wwb (nog) geen sprake van een veranderde intentie bij verzoekster ten aanzien van het duurzaam gescheiden leven van haar echtgenoot. Verweerder heeft niet betwist dat er sprake is geweest van een situatie van huiselijk geweld van de echtgenoot jegens verzoekster. Evenmin is betwist dat de echtgenoot van verzoekster daarvoor een gevangenisstraf heeft...

 • Kort geding van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, 6 de Diciembre de 2012

  Aanbesteding.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 5 de Diciembre de 2012

  Vraag is of verkopende partij tekortgeschoten is in de nakoming van haar verbintenis door - in strijd met artikel 7:15 BW - niet de onbezwaarde eigendom van trekkers te leveren. De trekkers zouden van diefstal afkomstig zijn. Tussenvonnis, eisende partij opgedragen te bewijzen dat de trekkers van diefstal afkomstig waren op het moment dat de verkoper deze trekkers aan haar heeft afgeleverd.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 5 de Diciembre de 2012

  OD aansprakelijkheid. Gedaagde heeft werknemer van eiseres ingeschakeld voor werkzaamheden aan parkeergarage. Werknemer valt tijdens werkzaamheden door roosters boven garage en loopt letsel op. Eiseres vordert schadevergoeding van gedaagde. Schade eiser bestaat uit het doorbetalen van het loon aan de arbeidsongeschikte werknemer. Art. 7:658 lid 4 juncto lid 2 BW. Niet voorzienbaar dat roosters...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 5 de Diciembre de 2012

  Schending zorgplicht door assurantietussenpersoon. Door onvoldoende te wijzen op het risico verbonden aan de polissen dat het rendement (sterk) kan tegenvallen en mogelijk alleen het garantiebedrag op de einddatum wordt uitgekeerd, heeft de assurantietussenpersoon niet de zorg betracht die onder de gegeven omstandigheden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag...

 • Wraking van Rechtbank Dordrecht, 4 de Diciembre de 2012

  Verzoek tot wraking kinderrechter ongegrond.

 • Kort geding van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, 29 de Noviembre de 2012

  Eisers en gedaagde hebben een overeenkomst gesloten op grond waarvan gedaagde trouwfoto's van eisers zou maken. Dit heeft hij gedaan. Toen hij niet reageerde op verzoek eisers om een afspraak te maken van levering, hebben eisers een bericht op een bodybuilderssite over gedaagde geplaatst. Hierdoor is de boel geëscaleerd. Eisers hebben gedaagde thuis opgezocht. Dat is niet vriendelijk verlopen....

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 28 de Noviembre de 2012

  Geldleningsovereenkomst. Vraag is tussen wie de overeenkomst is aangegaan. De betrokken heren in privé of hun respectievelijke vennootschappen. Oordeel is door beide partijen in privé aangegaan.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Dordrecht, 27 de Noviembre de 2012

  De rechtbank overweegt dat naast door de onverhoedsheid tevens sprake is van het door feitelijk overwicht, gezien het leeftijdsverschil en het zich in de woning van verdachte bevinden, dulden van ontuchtige handelingen. Laatstgenoemde omstandigheid vormde, gelet op de verklaring van het slachtoffer, op zichzelf een omstandigheid die leidde tot een beperkte vorm van dwang die – hoewel deze de...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 27 de Noviembre de 2012

  Een melding bij de Sociale Dienst is een (onvolledige) bijstandsaanvraag waarover een besluit moet worden genomen. De Sociale Dienst kan niet "het werkproces afsluiten" zonder dit in de vorm van een besluit tot afwijzing of buiten behandelingstelling van de aanvraag kenbaar te maken. De rechtbank verklaart het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit gegrond.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Dordrecht, 22 de Noviembre de 2012

  De voorzieningenrechter schorst het ontslag van verzoeker omdat niet het dagelijks bestuur van het SVHW, maar het algemeen bestuur van het SVHW bevoegd is verzoeker te ontslaan wegens onverenigbaarheid van karakters.

 • Kort geding van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, 22 de Noviembre de 2012

  Executie problemen. Verplichting inzage inkomens- en vermogenspositie schuldenaar. Gedaagde moet een nalatenschap waarover zij - naar velen jaren later blijkt - ten onrechte de beschikking heeft gekregen afdragen aan de erfgenamen. De omvang van de door haar af te dragen gelden zijn vastgesteld, maar de erfgenamen hebben daarvan maar een klein deel kunnen innen. Gedaagde stelt dat er geen gelden...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 21 de Noviembre de 2012

  Aanneming van werk, meerwerk

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Dordrecht, 21 de Noviembre de 2012

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, voor (een poging tot) heling van schilderijen van Frans Hals en Jacob van Ruysdael en het witwassen van de opbrengst daarvan. De rechtbank verwerpt de verweren van de verdediging tot bewijsuitsluiting wegens onherstelbare vormverzuimen.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 21 de Noviembre de 2012

  Beroepsfout notaris. Testament bevat niet de uiterste wil van erflater, nu het bepaalde in art. 4:82 BW daarin ontbreekt (en legitimaire vorderingen dus opeisbaar zijn). Schade wordt voorshands begroot op (fictief) vruchtgebruik dat langslevende mist (waardering o.g.v. art. 5/10 uitvoeringsbesluit SW met zeker rente van 3%).

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Dordrecht, 21 de Noviembre de 2012

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, voor onder meer (een poging tot) heling van schilderijen van Frans Hals en Jacob van Ruysdael en het witwassen van de opbrengst daarvan. De rechtbank verwerpt het verweer tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Dordrecht, 21 de Noviembre de 2012

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, voor (een poging tot) heling van schilderijen van Frans Hals en Jacob van Ruysdael en het witwassen van de opbrengst daarvan. De rechtbank verwerpt de verweren van de verdediging tot bewijsuitsluiting wegens onherstelbare vormverzuimen. Ook het...

 • Raadkamer van Rechtbank Dordrecht, 21 de Noviembre de 2012

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, voor onder meer (een poging tot) heling van schilderijen van Frans Hals en Jacob van Ruysdael en het witwassen van de opbrengst daarvan. De rechtbank verwerpt het verweer tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Ook het beroep op...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT