Aanpassingswet Algemene douanewet

Abbreviated label:Geen
Court:Financiën

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Wet van 3 april 2008, houdende Aanpassingswet Algemene douanewet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de inwerkingtreding van de Algemene douanewet, de Statistiekwet 1950, de In- en uitvoerwet en de Douanewet in te trekken alsmede de Algemene wet inzake rijksbelastingen en andere wetten aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Algemene Zaken
Artikel I

[Red: Wijzigt de Noodwet voedselvoorziening.]

Buitenlandse Zaken
Artikel II

[Red: Wijzigt de Sanctiewet 1977.]

Economische Zaken
Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet beschikbaarheid goederen.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Prijzennoodwet.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Mijnbouwwet.]

Financiën
Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994.]

Artikel XIIIb

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel XIIIba

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel XIIId

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Justitie
Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Wet op de kansspelen.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Wet wapens en munitie.]

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Landbouwwet.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Flora- en faunawet.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Kaderwet diervoeders.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.]

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Wet tot behoud van cultuurbezit.]

Artikel XXIIa

[Red: Wijzigt de Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied.]

Verkeer en Waterstaat
Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Wet op de strandvonderij.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Vaarplichtwet.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Meetbrievenwet 1981.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Binnenschepenwet.]

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt de Wet vervoer over zee.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt de Wet voorkoming verontreiniging door schepen.]

Artikel XXIX

[Red: Wijzigt de Wet vervoer binnenvaart.]

Artikel XXX

[Red: Wijzigt de Wet goederenvervoer over de weg.]

Artikel XXXI

[Red: Wijzigt de Wet luchtvaart.]

Artikel XXXII

[Red: Wijzigt de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.]

Artikel XXXIII

[Red: Wijzigt de Zeevaartbemanningswet.]

Artikel XXXIV

[Red: Wijzigt de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot.]

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Artikel XXXV

[Red: Wijzigt de Warenwet.]

Artikel XXXVI

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel XXXVII

[Red: Wijzigt de Wet voorkoming misbruik chemicaliën.]

Artikel XXXVIII

[Red: Wijzigt de Opiumwet.]

Artikel XXXVIIIa

[Red: Wijzigt de Geneesmiddelenwet.]

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Artikel XXXIX

[Red: Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel XL

[Red: Wijzigt de Wet explosieven voor civiel gebruik.]

Overige bepalingen
Artikel XLI

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XLII

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XLIII

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XLIIIa

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XLIV

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XLV

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XLVa

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel XLVb

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel XLVI

De navolgende wetten worden ingetrokken:

  • a. de Statistiekwet 1950;

  • b. de In- en uitvoerwet;

  • c. de Douanewet.

Artikel XLVII

De bij artikel XLVI van deze wet ingetrokken wetten, de bij deze wet gewijzigde wetten alsmede de daarop berustende bepalingen blijven – met inbegrip van bepalingen van overgangsrecht – van toepassing zoals zij golden voor de inwerkingtreding van deze wet voor zover zij betrekking hebben op:

  • a. de heffing van belastingen, invoerrechten, rechten bij invoer en rechten bij uitvoer waarvan de feiten die aanleiding geven tot het ontstaan van de verschuldigdheid van die belastingen, invoerrechten, rechten bij invoer dan wel rechten bij uitvoer zich hebben voorgedaan vóór de dag van de inwerkingtreding van deze wet;

  • b. strafbare feiten en feiten die aanleiding kunnen zijn tot het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT