Besluit van 18 december 2019 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het Besluit politiegegevens in verband met diverse technische aanpassingen

Besluit van 18 december 2019 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het Besluit politiegegevens in verband met diverse technische aanpassingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2019, nr. 2019-0000152348; Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 12a van de Algemene Ouderdomswet, artikel 628a, tiende lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 69, derde lid, van de Participatiewet, artikel 6, tweede lid, van de Toeslagenwet, de artikelen 1:4, tweede lid, en 2:39, zevende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 3, aanhef en onderdeel e, van de Wet arbeid vreemdelingen BES, artikel 27, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, de artikelen 8, eerste lid, onderdeel g, en 16, eerste, vijfde en zesde lid, van de Wet inburgering, artikel 10, zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, artikel 8, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 8, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 1, onderdelen c, onder 1°, en f, van de Wet ongevallenverzekering BES, artikel 18, eerste lid, van de Wet politiegegevens, de artikelen 33, elfde lid, en 73, vijfde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 15, tweede lid, van de Ziektewet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 december 2019, No. W12.19.0385/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2019, nr. 2019-0000177562; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I BESLUIT AANWIJZING GEVAARLIJKE STOFFEN, BEROEPSZIEKTES EN LETSELS WET ONGEVALLENVERZEKERING BES

Het Besluit aanwijzing gevaarlijke stoffen, beroepsziektes en letsels Wet ongevallenverzekering BES wordt als volgt gewijzigd: AIn artikel 1, eerste lid, wordt «artikel 1, onderdeel c, onder 4°» vervangen door «artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1°». BIn de aanhef van de artikelen 2, eerste lid, en 4 wordt «artikel 1, onderdeel f» vervangen door «artikel 1, eerste lid, onderdeel f». CIn artikel 5 wordt «artikel 1, onderdelen c, onder 1° en f» vervangen door «artikel 1, eerste lid, onderdelen c, onder 1°, en f».

ARTIKEL II BESLUIT INBURGERING

Het Besluit inburgering wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1.1, onderdeel b, wordt «artikel 7, vierde lid, onderdeel g» vervangen door «artikel 8, eerste lid, onderdeel g». BArtikel 4.1a wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: a. In de aanhef wordt «artikel 16, eerste lid, tweede zin, van de wet» vervangen door «artikel 16, tweede lid, van de wet». b. In onderdeel a vervalt «bij een cursusinstelling» en wordt «het inburgeringsexamen en» vervangen door «het inburgeringsexamen of». 2. In het vierde lid vervalt telkens «als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a,». 3. In het zesde lid wordt «, derde en vijfde lid» vervangen door « en vierde lid». CArtikel 4.6 wordt als volgt gewijzigd:1. In het tweede lid wordt «artikel 17, eerste of tweede lid, van de wet» vervangen door «artikel 17, eerste lid, onderdeel a of b, van de wet». 2. In het derde lid wordt «artikel 17, eerste of tweede lid, van de wet» vervangen door «artikel 17, eerste lid, aanhef, van de wet». 3. Het vijfde lid vervalt. DIn artikel 4.15 vervalt «artikel 17, eerste of tweede lid, van de wet en».

ARTIKEL III BESLUIT ONTHEFFING VERPLICHTINGEN SOCIALE ZEKERHEIDSWETTEN

Het Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 3, eerste lid, wordt «artikel 2:39, derde lid, onderdelen e en f, van de Wajong» vervangen door «artikel 2:39, derde lid, onderdeel d, van de Wajong». BIn de artikelen 4, eerste lid, en 4a, eerste lid, aanhef, wordt «2:39, derde lid, onderdelen e, f en g, van de Wajong» vervangen door «2:39, derde lid, onderdelen d en e, van de Wajong».

ARTIKEL IV BESLUIT PARTICIPATIEWET

Het Besluit Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 7 wordt als volgt gewijzigd:1. Het opschrift komt te luiden:

Termijnen verantwoordingsinformatie

  1. Onder vernummering van het eerste en het tweede lid tot het derde en het vierde lid, worden twee leden ingevoegd, luidende: 1. Bij de toepassing van artikel 69, eerste lid, van de wet, wordt uitgegaan van de gegevens waarvan Onze Minister kennis heeft op 15 augustus van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar, met dien verstande dat gegevens die het college op verzoek van Onze Minister op een latere datum verstrekt mede in aanmerking worden genomen. 2. Bij de toepassing van artikel 48 van het Bbz 2004, zoals dat luidde op 31 december 2019, wordt uitgegaan van de gegevens waarvan Onze Minister kennis heeft op 30 september van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar, met dien verstande dat gegevens die het college op verzoek van Onze Minister op een latere datum verstrekt mede in aanmerking worden genomen. 3. In het vierde lid (nieuw) wordt «het eerste lid» vervangen door «het derde lid». BIn artikel 7, tweede lid, wordt «artikel 48 van het Bbz 2004, zoals dat luidde op 31 december 2019,» vervangen door «artikel 50 van het Bbz 2004». CIn de bijlage behorende bij artikel 6 vervalt in tabel 1 de rij beginnend met «Aandeel laagst opgeleiden in gemeente».

ARTIKEL V BESLUIT POLITIEGEGEVENS

In artikel 4:3, achtste lid, onderdeel j, van het Besluit politiegegevens wordt «1a:6, eerste lid, aanhef en onderdeel g» vervangen door «1a:6, eerste lid, aanhef en onderdeel f» en wordt «3:19, tiende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «3:19, elfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten».

ARTIKEL VI BESLUIT SUWI

Het Besluit SUWI wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 5.1, eerste lid, komt te luiden:1. In de polisadministratie worden van de werknemer of de persoon die vrijwillig verzekerd is voor de ZW, de Wet WIA, de WW en de WAO de volgende gegevens verwerkt: a. basisregistratie gegevens:1°. adresgegevens: straatnaam, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode, woonplaatsnaam, gemeentenaam, woonobjectverwijzing en locatieomschrijving; en 2°. buitenlandse adresgegevens: straatnaam, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode, woonplaats, locatieomschrijving, regionaam en landcode ISO; b. postbusadresgegevens: postbusnummer, postcode, woonplaats, gemeentenaam en locatieomschrijving; c. sociaal verzekeringsnummer buitenland: verzekeringsnummer en landcode ISO; d. persoonsgegevens: namen, burgerservicenummer, het administratienummer, bedoeld in artikel 4.9 van de Wet basisregistratie personen (A-nummer), geboortedatum, overlijdensdatum, geslacht, burgerlijke staat, leefvorm, nationaliteit, verblijfstitel, datum vertrek uit Nederland, indicatie curatelestelling en indicatie voor informatiebeveiliging; e. ontheffing wegens gemoedsbezwaren;f. verzekeringsplicht werknemersverzekeringen: gegevens inzake de vaststelling verzekeringsplicht, indicaties verzekerd en premies voor de werknemersverzekeringen; g. gegevens over de werkgever in de zin van de Wfsv en de inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964: naam en loonheffingennummer; h. gegevens over de inkomstenverhouding: personeelsnummer, soort inkomstenverhouding, collectieve arbeidsovereenkomst, sector, datum begin en einde van inkomstenverhouding, reden einde arbeidsovereenkomst en code invloed verzekeringsplicht; i. loongerelateerde gegevens: lonen, aantal verloonde uren, ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage als bedoeld in artikel 41 van de ZVW, verzekeringssituatie ZVW, andere gegevens van belang voor de heffing van inkomstenbelasting en heffing van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen en het aanvragen tegemoetkomingen loondomein. BArtikel 5.12, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel c vervallen «risicopremiegroep, » en «contract (on)bepaalde tijd, » en wordt «reden einde dienstbetrekking van een flexwerker» vervangen door «reden einde arbeidsovereenkomst, indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, indicatie schriftelijke overeenkomst, indicatie oproepovereenkomst, indicatie jaarurennorm». 2. In onderdeel d vervalt «aantal SV-dagen, ». CArtikel 5.14, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel a wordt na «datum eerste ziektedag, » ingevoegd «bedrijfsgrootte werkgever, ». 2. In onderdeel b wordt na «code uitzendkracht, » ingevoegd «code payrolling, ». DIn artikel 6.1 wordt « en artikel 34, vijfde lid, van de IOAZ» vervangen door «, artikel 34, vijfde lid, van de IOAZ en artikel 33, elfde lid, van de Wet SUWI». EDe tabel in bijlage I wordt als volgt gewijzigd:1. De rijen beginnend met de volgende gegevens vervallen: – Code reden einde inkomstenverhouding; – Risicopremiegroep; – Aanwas in het cumulatieve premieloon sectorfonds; – Premie sectorfonds...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT