in Gerechtshof › Raadkamer
in vLex Nederland

507 resultaten voor Gerechtshof › Raadkamer

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, June 06, 2013

  Verzoek tot opheffing lijfsdwang toegewezen. Het hof stelt daarbij vast dat dat de duur van de lijfsdwang waarvoor verlof was verleend is niet volledig benut. Gelet op de wetsgeschiedenis staat naar het oordeel van het hof voor de advocaat-generaal de mogelijkheid open om opnieuw verlof tot tenuitvoerlegging van de lijfsdwang te vorderen.

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, June 06, 2013

  Detentie uit ander hoofde staat niet aan uitvoerbaarheid taakstraf in de weg. Ingevolge artijkel 77m, lid 9, Sr wordt de termijn waarbinnen de werkstraf moet zijn uitgevoerd immers van rechtswege verlengd met de tijd dat veroordeelde uit andere hoofde rechtens zijn vrijheid is ontnomen.

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, June 06, 2013

  De ontvankelijkheid/de tijdigheid van het verzoek na kennisgeving sepot. In het geval dat de zaak is geëindigd met een kennisgeving sepot, acht het hof het in beginsel redelijk om uit te gaan van de dag waarop de gewezen verdachte van de beslissing kennis heeft kunnen nemen, dan wel van het tijdstip waarop zich een omstandiheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de beslissing aan de...

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, June 06, 2013

  Verhoging forfaitaire bedragen gerechtvaardigd. In aanmerking genomen dat de conclusie in de rapportage van het NFI zodanig was dat deze er toe had moeten leiden dat verzoeker onmiddellijk na het beschikbaar komen ervan in vrijheid werd gesteld, acht het hof het gerechtvaardigd om de forfaitaire bedragen vanaf de datum waarop deze rapportage bekend was te verhogen met 25%.

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, May 30, 2013

  Beklagzaak. Militaire kamer onbevoegd ten aanzien burger beklaagde. Klager niet-ontvankelijk ten aanzien van de gestelde schending van artikel 14 Sr en de artikelen 137c cq 429 quater Sr.

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, May 30, 2013

  Beklagzaak. Klager niet-ontvankelijk ten aanzien van de gestelde schending van artikel 14 Sr en de artikelen 137c cq 429 quater Sr.

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, May 24, 2013

  Beklag ex artikel 12 SV tegen beslissing niet strafrechtelijk vervolgen rechter ivm mogelijke omkoping.

 • Raadkamer van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, May 06, 2013

  Klaagster stelt dat beklaagde, hoofdconducteur bij NS, haar heeft mishandeld. In een tussenbeschikking beslist het hof dat beklaagde wordt opgeroepen om hem te horen.

 • Raadkamer van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, April 09, 2013

  Art. 12 Sv. Strafbaar feit gepleegd door langdurig gestrafte beklaagde binnen penitentiaire inrichting. Mede gelet op disciplinaire reactie door inrichting strafvervolging van beklaagde niet opportuun.

 • Raadkamer van Gerechtshof Den Haag, March 26, 2013

  Verzoek ex artikel 591a Sv. Het Gerechtshof Den Haag is van oordeel dat de declaraties van advocaten ten aanzien van reistijd gemaakt in het kader van de behandeling van strafzaken die zonder oplegging van straf of maatregel zijn geëindigd, integraal voor vergoeding in aanmerking komen tenzij deze onredelijk hoog voorkomen.

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, March 13, 2013

  Strafverzwarende omstandigheid niet opgenomen in de omschrijving van het feit in de vordering bewaring; blijkt wel uit de toelichting. De 12-jaarsgrond is van toepassing.

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, February 20, 2013

  Raadkamer gevangenhouding. Termijnverzuim bij verlenging voorlopige hechtenis. Art. 66a Sv niet van toepassing nu niet tenminste acht jaar gevangenisstraf op de feiten is gesteld. Artikel 75 lid 2 Sv biedt geen grondslag voor gevangenneming aangezien niet alsnog ernstige bezwaren zijn gebleken. Vordering gevangenneming afgewezen.

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, January 21, 2013

  Toewijzing verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering. Kosten rechtsbijstand daadwerkelijk ten laste gekomen van de gewezen verdachte? Appellant en zijn gewezen medeverdachte zijn gelijktijdig voor dezelfde feiten vervolgd. De rechtbank heeft zijn gewezen medeverdachte eveneens vrijgesproken. Beiden zijn bijgestaan door dezelfde raadsman. Alle declaraties van de raadsman waren...

 • Raadkamer van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, January 15, 2013

  Art. 12 Sv.; art. 207 Sr: Beschuldiging van meineed. Beklag afgewezen wegens ontbreken van voldoende bewijs.

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, January 09, 2013

  hoger beroep tegen gevangenhouding. aanwezigheidsrecht; nietige behandeling in raadkamer. beslissing op vordering door hof.

 • Raadkamer van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, December 18, 2012

  Art. 12 Sv, art. 240b Sr. Onvoldoende bewijs dat beklaagde zich aan (het downloaden c.q. het bezit van) kinderpornografie schuldig heeft gemaakt.

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem, December 17, 2012

  Afwijzing verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering. Kosten rechtsbijstand. Het hof is van oordeel dat van een advocaat mag worden verwacht dat hij zijn declaraties in strafzaken zodanig inricht dat deze, onder meer met het oog op een verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering, een helder en inzichtelijk beeld geven van zijn verrichtingen als raadsman. Nu de...

 • Raadkamer van Gerechtshof Leeuwarden, November 19, 2012

  Het hof formuleert als uitgangspunt dat in een strafzaak waar verzekering en voorlopige hechtnis zijn toegepast, zonder dat een straf of maatregel is gevolgd, - naar achteraf is gebleken - sprake is geweest van een onrechtmatige vrijheidsberoving waarvoor compensatie in de vorm van schadevergoeding moet worden toegekend.

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem, November 08, 2012

  Toewijzing vordering ex artikel 552f van het Wetboek van Strafvordering na terugwijzing door de Hoge Raad. Partij inbeslaggenomen replica’s van dolken van het nazi-regime. Hoewel de in beslag genomen dolken op zichzelf niet per definitie voorwerpen zijn waarin een uitlating als bedoeld in artikel 137e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht is vervat, is het hof van oordeel dat, gelet op de...

 • Raadkamer van Gerechtshof 's-Gravenhage, November 08, 2012

  Het verzoek wordt afgewezen.

 • Raadkamer van Gerechtshof Leeuwarden, October 29, 2012

  Artikel 14e Sr. Het bij vonnis van de rechtbank gegeven bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarde is in strijd met de inhoud en strekking van artikel 14e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, nu verzoeker bij dat vonnis niet is veroordeeld wegens een misdrijf dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem, October 24, 2012

  Raadkamer gevangenhouding. Hof verwerpt het beroep op art. 5 EVRM en de daarop gebaseerde stelling dat verdachte het recht heeft zijn berechting in vrijheid af te wachten. Het voorarrest berust na veroordeling in eerste aanleg niet langer op art. 5 lid 1 sub c EVRM maar op art. 5 lid 1 sub a EVRM, ook als de veroordeling nog niet onherroepelijk is geworden. Verzoek tot schorsing voorlopige...

 • Raadkamer van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, October 23, 2012

  Man loopt, na eerdere vergeefse pogingen tot zijn aanhouding, met een mes in zijn hand op de politie af, waarna door een brigadier en een hoofdagent op hem wordt geschoten, ten gevolge waarvan de man een aantal dagen later overlijdt. Het gerechtshof oordeelt dat de betrokken politieambtenaren niet worden vervolgd voor doodslag.

 • Raadkamer van Gerechtshof Leeuwarden, October 17, 2012

  89 en 591a Sv en 6 EVRM. Schadevergoeding na ondergane detentie. Het shakenbabysyndroom. Vrijspraak. Onschuldpresumptie. Wel gronden van billijkheid om tot schadevergoeding over te gaan, maar geen hogere vergoeding dan conform de gebruikelijke tarieven.

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem, October 08, 2012

  Afwijzing verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering. Gronden van billijkheid. Zoon van advocaat wordt ter zake van baldadigheid bijgestaan door kantoorgenoten. Feiten en omstandigheden doen het hof ernstig twijfelen aan het realiteitsgehalte van de declaraties en wijzen erop dat de declaraties zijn opgesteld met het oog op het verkrijgen van een vergoeding op grond van artikel 591

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem, September 26, 2012

  Bevoegdheid raadkamer hof. Verzoek schorsing + regeling tijdelijk verlaten inrichting.

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem, September 18, 2012

  Beklag ex art. 12 SV tegen beslissing niet strafrechtelijk vervolgen Dolfinarium ivm vermeende mishandeling orka Morgan niet ontvankelijk.

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem, September 07, 2012

  Beklagzaak. Weggepest gezin Leidsche Rijn. Geen specifieke modus operandi

 • Raadkamer van Gerechtshof Arnhem, September 04, 2012

  Art. 51b Sv. Verstrekken afschriften aan slachtoffer. Het bezwaarschrift ex artikel 51b, lid 4 Sv richt zich tegen de beslissing van de advocaat-generaal, houdende de weigering tot het verstrekken van een afschrift van het besluit tot voorwaardelijke invrijheidstelling van veroordeelde. Naar het oordeel van het hof is het besluit tot voorwaardelijke invrijheidstelling van de veroordeelde geen...

 • Raadkamer van Gerechtshof 's-Gravenhage, August 31, 2012

  Het Hof verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beklag.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien