• Gerechtshof

Nieuwste documenten

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20 juni 2013

  De machtiging tot uithuisplaatsing is in casu niet in geschil. Het geschil heeft betrekking op de geïndiceerde voorziening tot uithuisplaatsing zoals vermeld in de betreffende indicatiebesluiten. Het hof toets expliciet aan de indicatiebesluiten.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20 juni 2013

  Appellanten hoeven niet de consequenties te dragen van het feit dat de beëindigingszitting buiten de termijn als bedoeld in artikel 352 lid 2 Fw heeft plaatsgevonden met het gevolg dat de looptijd van de schuldsaneringsregeling niet zou kunnen worden verlengd. Het bewaken van de wettelijke termijnen ingevolge de faillissementswet behoort niet tot de aan sanieten op te leggen, uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende, verplichtingen.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20 juni 2013

  Art. 69 Rv misbruik van recht Art. 359 Rv jo. 278 Rv Niet-ontvankelijk

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20 juni 2013

  Faillissement. Bekrachtiging. Bestaan vorderingen aanvrager, pluraliteit en toestand opgehouden te betalen. Uit door failliet in het geding gebrachte geluidsopname van een eerder door hem met de bank gevoerd gesprek blijkt niet van het bestaan van de afspraak dat failliet enkel nog de rente, niet tevens de aflossingen behoefde te betalen. Mede doordat failliet het proces-verbaal in eerste aanleg niet in het geding heeft willen brengen, kan in hoger beroep de gang van zaken in eerste aanleg niet worden gecontroleerd. Mede gelet op de belangen van zijn schuldeisers, had failliet inmiddels een verzoek in het kader van de WSNP kunnen en moeten doen.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20 juni 2013

  De enkele omstandigheid dat [appellant sub 1.] voorafgaand aan zijn verzoek om te worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling in gemeenschap van goederen is gehuwd met [appellante sub 2.] en door dit huwelijk hoofdelijk aansprakelijk is geworden voor de substantiële schuldenlast van [appellante sub 2.], is naar het oordeel van het hof, mede gelet op artikel 8 EVRM, waarin het recht op privé- familie- en gezinsleven is geregeld, geen grond om het verzoek van [appellant sub 1.] reeds op voorhand af te wijzen, omdat volgens de rechtbank [appellant sub 1.] door zijn huwelijk met [appellante sub 2.] zijn oorspronkelijke schuldeisers zou hebben benadeeld.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20 juni 2013

  Verwijzing Hoge Raad in het kader van artikel 350 lid 3 aanhef en sub f Fw. Appellant wist of had behoren te begrijpen dat de strafrechtelijke veroordeling een week voorafgaande aan zijn WSNP-verzoek van belang was voor de beoordeling van zijn verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling, weshalve dienaangaande op hem een (spontane) inlichtingenplicht rustte.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20 juni 2013

  Afwijzing van de verzoeken van de man in hoger beroep en veroordeling van de man in de eigen kosten van de vrouw, die op basis van een toevoeging procedeerde. Het instellen c.q. het doorzetten van het hoger beroep was zinloos, omdat de vrouw kenbaar had gemaakt de bezwaren van de man volledig te willen honoreren (artikel 289 jo. 362 Rv).

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20 juni 2013

  Art. 287 jo 45 Sr. Het hof acht bewezen dat verdachte een medegedetineerde met een gebroken fles in de halsstreek heeft gestoken en/of geslagen. Veroordeling ter zake poging tot doodslag tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren.

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 juni 2013

  Artikel 6 WVW 1994. Aanrijding met dodelijke afloop en zwaar lichamelijk letsel. Verdachte is zeer onvoorzichtig en onoplettend geweest voorafgaand aan het ongeval. Hij heeft daarom ernstig verwijtbaar gehandeld en heeft grove schuld aan het ongeval.

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18 juni 2013

  Kort geding opheffing alimentatiebeslag. Art. 3;13-2 BW, HR LJN ZC1894 en AF2841.

Aanbevolen documenten