Eerste aanleg - meervoudig (Centrale Raad van Beroep)

1485 resultaten voor Eerste aanleg - meervoudig (Centrale Raad van Beroep)

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 13 de Junio de 2013

  Afwijzing aanvraag . Geen Nederlandse nationaliteit. Toetsing beleid. Geen sprake van een schrijnende leefsituatie vanwege financiële omstandigheden die aan het ondergane ernstige en ingrijpende oorlogsleed zijn toe te schrijven.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 13 de Junio de 2013

  Beoordeling van basisstage civiel recht. RAIO. Verweerder is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de keuze voor een score A op het resultaatgebied “uitspraken” niet op onvoldoende gronden berust. Herstel van het aan het besluit klevende gebrek kan slechts leiden tot het als onvoldoende aanmerken van het functioneren op het resultaatgebied “uitspraken”, dat wil zeggen tot toekenning op dat

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 13 de Junio de 2013

  Weigering Wubo-uitkering. De gevraagde uitkering is afgewezen op de grond dat de bij appellant aanwezige psychische klachten weliswaar verband houden met het oorlogsgeweld, maar niet hebben geleid tot blijvende invaliditeit in de zin van de Wubo. De Raad stelt vast dat het rapport van de door de Raad geraadpleegde onafhankelijke deskundige een bevestiging vormt van de opvatting van verweerders...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 30 de Mayo de 2013

  Tussenuitspraak. Ter zitting heeft verweerder verklaard dat kort geleden nadere gegevens naar voren zijn gekomen op grond waarvan aannemelijk is dat appellant inderdaad, zoals hij stelt, geïnterneerd is geweest in Kamp Pekato. In verband hiermee handhaaft verweerder het bestreden besluit niet langer. Daarvan uitgaande, moet worden vastgesteld dat dit besluit niet op een deugdelijke motivering...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 16 de Mayo de 2013

  Weigering Wubo-toeslag en Wubo-voorzieningen. Voldoende medische grondslag. De angst op grond van het toestandsbeeld is wel causaal te achten. De causale klachten leveren volgens het onderzoeksverslag van de arts van verweerder geringe tot matige beperkingen op in één van de vier aan de American Medical Association (AMA) ontleende rubrieken, te weten rubriek 3 (concentratie, doorzettingsvermogen...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 16 de Mayo de 2013

  Vaststelling ingangsdatum. Anders dan verweerster kennelijk meent, is van de als uitzonderlijk te beschouwen situatie van een feitelijk nieuwe aanvraag in dit geval geen sprake. Appellant heeft in bezwaar de bevindingen van Laatsch met betrekking tot zijn psychische klachten bestreden. Van den Brand heeft, in lijn met het bezwaar van appellant, uit die klachten een hoger...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 16 de Mayo de 2013

  De door de Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling gehanteerde wijze van besluitvorming is onjuist en in strijd met artikel 7:11, eerste lid, van de Awb. Op grond van dat artikellid was verweerster gehouden om het oorspronkelijke primaire besluit van 21 september 2007 in volle omvang te heroverwegen. Invaliditeitsuitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid als gevolg van het...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 16 de Mayo de 2013

  Afwijzing verzoek om herziening. Geen nieuwe feiten of gegevens.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 16 de Mayo de 2013

  Weigering van verweerder om appellant in aanmerking te brengen voor een vergoeding van meer dan één dagdeel huishoudelijke hulp. De rapportage van de deskundige geeft blijk van een zorgvuldig onderzoek en is voldoende inzichtelijk en consistent. Bij appellant is geen sprake van chaotisch gedrag/(zelf)verwaarlozing. In de functionele mogelijkhedenlijst komt niet naar voren dat de causale...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 16 de Mayo de 2013

  Afwijzing aanvraag voor een bijdrage in de kosten van het reguleren van het gebit. Er zijn onvoldoende gegevens naar voren gekomen waaruit blijkt dat zich bij appellante vanaf de vervolging of in de jaren daarna op jeugdige leeftijd een zogenoemde rode draad van parodontale klachten heeft voorgedaan. Tandheelkundige gegevens uit die periode ontbreken geheel en ook uit de door de behandelend...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 2 de Mayo de 2013

  Tussenuitspraak. De Raad had overwogen dat er geen deugdelijke motivering was gegeven voor de conclusie dat ten hoogste een derde gedeelte van de psychische problemen aan de oorlogservaringen kon worden toegeschreven. In die uitspraak had de Raad geen beslissing gegeven hoe groot dat gedeelte dan wel was en bij de opdracht om een nieuw besluit te nemen was ruimte gelaten om die conclusie te...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 2 de Mayo de 2013
 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 2 de Mayo de 2013

  Tussenuitspraak. Appellant was ten tijde van de in dit verband relevante verergering van zijn causale klachten nog aangewezen op inkomen uit arbeid in bedrijf of beroep. Zijn leeftijd kan daaraan niet afdoen, te minder nu bedoelde aangewezenheid ook in 2008, toen appellant de leeftijd van 65 jaren al ruim was gepasseerd, feitelijk nog is aangenomen. Dat appellant niettemin niet eerder dan in 2010

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 2 de Mayo de 2013

  Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Niet verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 2 de Mayo de 2013

  Weigering Wuv-uitkering. De psychische klachten van betrokkene hebben niet geleid tot een verminderd functioneren ten opzichte van zijn leeftijdgenoten. Van verminderd functioneren ten opzichte van leeftijdgenoten in het kader van de Wuv is volgens het beleid van verweerder sprake als er tenminste matige beperkingen bestaan in drie van de vier aan de American Medical Association ontleende...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 18 de Abril de 2013

  Afwijzing verzoek om herziening wegens het ontbreken van relevante nieuwe feiten of omstandigheden.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 11 de Abril de 2013

  Weigering over te gaan tot uitbetaling van de gedeclareerde kosten. Wat betreft de kosten van huishoudelijke hulp is ten grondslag gelegd dat de gedeclareerde hulp is verricht door de zoon die bij appellante inwoont, en dat dergelijke hulp niet voor vergoeding in aanmerking komt. Van de gemaakte kosten zijn geen betalingsbewijzen overgelegd. Met betrekking tot de verzorgingshulp is vermeld dat...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 21 de Marzo de 2013

  De gehandhaafde weigering om appellante met toepassing van artikel 3, tweede lid, van de Wuv gelijk te stellen met de vervolgde berust op de grond dat er geen nieuwe medische feiten en omstandigheden zijn op grond waarvan moet worden geconcludeerd dat de in 1977 spontaan ontstane dwarslaesie en de psychische klachten van appellante het gevolg zijn van het omkomen van de vader van appellante door...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 21 de Marzo de 2013

  Toekenning AOR-uitkering naar een uitkeringspercentage van 50. Op grond van de advisering geneeskundig adviseur van verweerster is het besluit deugdelijk voorbereid en voldoende gemotiveerd. Appellante heeft geen nadere medische gegevens ingebracht die reden zouden kunnen vormen om het standpunt van verweerster in twijfel te trekken.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 21 de Marzo de 2013

  Afwijzing aanvraag om vergoeding van de kosten van een extra vakantie wegens een langdurige periode van zorg voor zijn vrouw en de rouwverwerking na haar heengaan. Geen medische noodzaak. Beleid. Het bestreden besluit is met de medische adviezen van verweerders geneeskundig adviseurs voldoende zorgvuldig voorbereid en draagkrachtig gemotiveerd.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 21 de Marzo de 2013

  Afwijzing aanvraag om vergoeding van de kosten van een extra vakantie voor een periode van vier weken. Daaraan is ten grondslag gelegd dat voor een extra vakantie geen medische noodzaak aanwezig is. Hetgeen appellante naar voren heeft gebracht kan niet tot het oordeel leiden dat het bestreden besluit in rechte geen stand kan houden.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 21 de Marzo de 2013

  Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Appellant is geen belanghebbende.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 21 de Marzo de 2013

  Anticumulatie. Gezien het bepaalde in artikel 19, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wuv moet de aan appellante per 1 juli 2010 toegekende AOR-uitkering in mindering worden gebracht op de Wuv-uitkering. Verweerder was, gelet op het bepaalde in artikel 59, eerste en vierde lid, van de Wuv, gehouden tot het opnieuw vaststellen van de Wuv-uitkering met ingang van 1 juli 2010 en tot terugvordering

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 20 de Marzo de 2013

  1)Niet-ontvankelijk verklaring bezwaar wegens termijnoverschrijding. Van omstandigheden die met zich brengen dat aan appellant niet redelijkerwijs kan worden verweten dat hij niet tijdig bezwaar heeft gemaakt is geen sprake. 2) Weigering ZW-uitkering. Het kan appellant redelijkerwijs worden verweten dat hij niet tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit van 5 oktober 2010. Van het in een...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 10 de Enero de 2013

  Uitspraak tot rectificatie van de uitspraak van de Raad van 4 oktober 2012, LJN BY0307.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 10 de Enero de 2013

  Afwijzing aanvraag om erkenning als burger-oorlogsslachtoffer en om als zodanig in aanmerking te worden gebracht voor toekenning van een toeslag dan wel een periodieke uitkering en voorzieningen op grond van de Wubo. Met verweerder is de Raad van oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat appellante geïnterneerd is geweest in de Sampoernabioscoop. De Raad onderschrijft eveneens de opvatting van...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 10 de Enero de 2013

  Wuv. Afwijzing aanvraag om een periodieke uitkering en voorzieningen. Het bestreden besluit is voldoende onderbouwd. Er is geen sprake van een causale ziekte of gebrek.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 10 de Enero de 2013

  Afwijzing aanvraag om toekenning van een pensioen op grond van de Wet buitengewoon pensioen 1940 1945. Dat betrokkene betrokken is geweest bij hulp aan Joodse landgenoten, dat zij heeft deelgenomen aan sabotage en dat zij koerierswerk heeft verricht, kan de Stichting niet bevestigen. Het hieraan ten grondslag liggende onderzoek, zoals weergegeven in het rapport van de Stichting 1940-1945, is...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 10 de Enero de 2013

  Afwijzing aanvraag van een toeslag dan wel een periodieke uitkering en voorzieningen op grond van de Wubo. De Raad acht het bestreden besluit op grond van de adviezen van de geneeskundig adviseurs deugdelijk voorbereid en gemotiveerd. In de beschikbare medische gegevens zijn geen aanknopingspunten gevonden voor twijfel aan de juistheid van het door verweerder ingenomen standpunt.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 10 de Enero de 2013

  Overschrijding bezwaartermijn. Onvoldoende gebleken dat appellante buiten staat was om tijdig bezwaar te maken, al dan niet door inschakeling van derden en eventueel onder voorbehoud van het aanvoeren van gronden.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT