in Gerechtshof › Herziening
in vLex Nederland

36 resultaten voor Gerechtshof › Herziening

 • Herziening van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, May 30, 2013

  Art. 8:88 Awb. Een verzoek om herziening van een mondelinge uitspraak van het Hof door de Inspecteur wordt afgewezen. Het oordeel in de mondelinge uitspraak dat de Inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de naheffingsaanslag omstreeks de dagtekening door belanghebbende is ontvangen blijft in stand. Veroordeling tot werkelijke proceskosten.

 • Herziening van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, May 21, 2013

  Voor toerekening van schijn van volmachtverlening kan ook plaats zijn ingeval ING Bank gerechtvaardigd heeft vertrouwd op volmachtverlening door Bera Holding aan X op grond van feiten en omstandigheden die voor risico van Bera Holding komen en waaruit naar verkeersopvattingen zodanige schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid.

 • Herziening van Gerechtshof Den Haag, May 15, 2013

  Kinderalimentatie. Geen eenduidig standpunt alimentatieplichtige. Geen verbetering van de gegeven beschikking.

 • Herziening van Gerechtshof Den Haag, May 07, 2013

  31 Rv, afwijzing, geen kennelijke fout, uitvoerbaarverklaring bij voorraad; beslissing artikel 31 Rv.

 • Herziening van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, January 10, 2013

  Verzoek tot herziening ex artikel 8:88 Awb. In zijn uitspraak van 10 oktober 2002, nr. 98/03178 heeft Hof Den Bosch beslist dat belanghebbende inkomsten uit overige arbeid heeft genoten uit de aan- en verkoop van aandelen. Het Hof heeft de opgelegde verhoging deels in stand gelaten. Belanghebbende heeft tegen deze uitspraak beroep in cassatie ingesteld. De tegen de uitspraak gerichte...

 • Herziening van Gerechtshof Amsterdam, January 10, 2013

  Verzoek herziening afgewezen. Door belanghebbende aangedragen feiten hadden belanghebbende redelijkerwijs vóór de uitspraak bekend kunnen zijn, maar zijn niet eerder naar voren gebracht vanwege een andere processuele invalshoek.

 • Herziening van Gerechtshof Amsterdam, October 24, 2012

  Verzoek herziening uitspraak in een zaak waarin de Hoge Raad de uitspraak van het Hof uitsluitend op het punt van de boetebeschikkingen heeft vernietigd en verwezen . Het Hof verwerpt de stelling van de gemachtigde dat ter zake van de overige beschikkingen sprake is van een onherroepelijk vaststaande uitspraak in de zin van artikel 8:88, eerste lid, Awb en verklaart het verzoek niet-ontvankelijk.

 • Herziening van Gerechtshof Amsterdam, October 24, 2012

  Verzoek herziening uitspraak KB-Luxbank afgewezen Geen (nieuwe) feiten die kunnen leiden tot het oordeel dat de microfiches zijn uitgesloten als bewijs.

 • Herziening van Gerechtshof Arnhem, October 09, 2012

  Herziening. Lopende de cassatieprocedure is geen herziening mogelijk.

 • Herziening van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 15, 2012

  Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw heeft belanghebbende een geschil met de gemeente omtrent de aan hem opgelegde aanslagen hondenbelasting. Over meerdere jaren, ook over de hier aan de orde zijnde jaren 2003 en 2004, zijn procedures gevoerd voor diverse rechtscolleges. De rechter heeft steeds de gemeente in het gelijk gesteld, de aanslagen gehandhaafd en de beroepen van belanghebbende...

 • Herziening van Gerechtshof Arnhem, June 05, 2012

  Gevorderd wordt herroeping van een eerder door het hof gewezen arrest. Dit arrest betrof de aansprakelijkstelling door de Ontvanger van appellant voor naheffingsaanslagen loonbelasting en omzetbelasting. Deze naheffingsaanslagen waren opgelegd aan de vennootschap onder firma waarvan appellant in de periode van 1 januari 1998 tot en met 30 juni 1999 één van de vennoten is geweest. Het hof heeft...

 • Herziening van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, September 30, 2011

  Belanghebbende dient een verzoek in waarin zij vraagt om herziening van de uitspraak van het Hof. Uit dit verzoek, dat in eerste instantie werd gezien als een verkeerd geadresseerd beroep in cassatie, blijkt niet van nieuwe feiten of omstandigheden. Het gaat verzoekster om een correcte vaststelling van de proceskostenvergoeding, waarbij verzoekster stelt dat het Hof ten onrechte geen rekening...

 • Herziening van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 24, 2011

  Uitspraak in verwezen zaak na herziening. Vrijspraak van het (in herziening) aan het oordeel van het hof onderworpen feit. Niet-ontvankelijkverklaring benadeelde partij.

 • Herziening van Gerechtshof Amsterdam, December 14, 2010

  Geen grond voor herroeping ex art. 382 Rv op grond van in brievenbus van eisers gedeponeerde geluidsband omdat inhoud ervan in essentie al bekend was.

 • Herziening van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, November 22, 2010

  Het hof heeft in deze zaak op 12 mei 2010 uitspraak op het hoger beroep gedaan. Bij brief van 17 mei 2010 verzoekt belanghebbende om heropening van het onderzoek en tevens om herziening van de uitspraak. Beide verzoeken worden afgewezen. Heropening is slechts mogelijk vóór de datum van de uitspraak en bij herziening dient sprake te zijn van een onherroepelijk geworden einduitspraak, dat wil...

 • Herziening van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, November 10, 2010

  Afwijzing van de vordering tot wijziging van de tenlastelegging tijdens de procedure in herziening. Art. 476 lid 3 Sv bepaalt dat de herzieningsrechter mag veroordelen ter zake van een ander strafbaar feit dan waarop de bestreden uitspraak was gebaseerd, doch slechts indien dat strafbare feit hem oorspronkelijk mede was ten laste gelegd. Hieruit volgt dat tijdens de procedure in herziening de...

 • Herziening van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, October 06, 2010

  Vrijspraak na herziening. Het hof acht bekennende verklaringen verdachte onvoldoende betrouwbaar.

 • Herziening van Gerechtshof Arnhem, April 14, 2010

  Herziening in de zaak Lucia de B. Vrijspraak van de levensdelicten.

 • Herziening van Gerechtshof 's-Gravenhage, March 26, 2010

  Herzieningsverzoek biedt geen gronden voor de conclusie dat het Hof in 1994 bij bekendheid van of alsnog aannemelijk gemaakte feiten of omstandigheden redelijkerwijs tot een andere beslissing zou zijn gekomen. Arrest EHRM 9 november 2004, nr. 46300/99, en de aanloop naar dat arrest staan los van de beoordeling van het herzieningsverzoek.

 • Herziening van Gerechtshof Arnhem, March 09, 2010

  Herziening. Na 10 maanden ingediend herzieningsverzoek is tijdig maar niet gegrond.

 • Herziening van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, March 05, 2010

  Belanghebbende heeft zonder succes tot aan de Hoge Raad geprocedeerd tegen navorderingsaanslagen over de jaren 1998 , 1999 en 2000 met boete. In casu werd nagevorderd over privé-gebruik auto. Belanghebbende doet een verzoek tot herziening bij de Hoge Raad, dit wordt afgewezen en vervolgens oordeelt het Hof over het herzieningsverzoek. De grond voor herziening zou gelegen moeten zijn in het feit...

 • Herziening van Gerechtshof 's-Gravenhage, November 24, 2009

  Verzoek om herziening, art. 8:88 Awb. Herzieningsverzoek afgewezen aangezien niet is voldaan aan de vereiste wettelijke voorwaarden.

 • Herziening van Gerechtshof 's-Gravenhage, June 26, 2009

  Herzieningsverzoek afgewezen omdat niet is voldaan aan de voorwaarden van art. 8:88 Awb.

 • Herziening van Gerechtshof 's-Gravenhage, November 28, 2008

  Verzoek om herziening. Hoewel voor de indiening van een verzoek om herziening van een onherroepelijk geworden uitspraak in een belastingzaak geen wettelijke termijn is gesteld, mag van de partij die zodanig verzoek doet worden gevergd dat daarmee niet langer wordt gewacht dan redelijkerwijs nodig is om - nadat hij met het feit dat hem daartoe aanleiding geeft bekend is geworden - dit feit op zijn

 • Herziening van Gerechtshof Arnhem, September 24, 2008

  Herziening. Nieuwe jurisprudentie vormt geen feit voor herziening van een uitspraak.

 • Herziening van Gerechtshof Amsterdam, April 23, 2008

  Verzoek tot herziening afgewezen. Nadat het Hof en de Hoge Raad belanghebbendes (cassatie)beroep ongegrond hebben verklaard, verzoekt belanghebbende herziening van de hofuitspraak. Het Hof wijst het herzieningsverzoek af. De bij het verzoek overgelegde documenten hebben voor een deel betrekking op nader onderzoek dat door belanghebbende is verricht na de datum van de hofuitspraak, zodat deze...

 • Herziening van Gerechtshof Leeuwarden, July 25, 2007

  Het hof is van oordeel dat de door artikel 1:401 BW gegeven mogelijkheid om wijziging te verzoeken van een alimentatiebeschikking een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang biedt tot wijziging van deze beschikking, ook ingeval die beschikking tot stand is gekomen door bedrog in de procedure, het achterhouden van gegevens van beslissende aard en/of door valse stukken. Hierop gelet is het hof...

 • Herziening van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, April 07, 2006

  Het Hof ziet niet in hoe genoemde onrechtmatigheid van de dwang door de keuringsarts van het ABP, was zij bij het Hof eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zou hebben kunnen leiden. Deze onrechtmatigheid doet niet af aan het oordeel van het Hof dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat, objectief beschouwd, bij de aanvang van de casestudie, noch ook in later jaren, in...

 • Herziening van Gerechtshof Leeuwarden, February 09, 2005

  [eiser] stelt zich op het standpunt dat bedoeld arrest berust op bedrog door [verweerster] in het aan dat arrest voorafgaande geding gepleegd. Bedoeld bedrog zou er in bestaan dat relevante stukken door toedoen van [verweerster] zijn achtergehouden, c.q. dat [verweerster] opzettelijk informatie heeft achtergehouden die tot een voor [eiser] gunstiger afloop van die procedure hadden kunnen leiden....

 • Herziening van Gerechtshof Leeuwarden, June 04, 2003

  Herziening van arresten en beschikkingen als bedoeld in Hoofdstuk VI en VIII niet mogelijk.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien