Hoger beroep (Rechtbank)

225 resultaten voor Hoger beroep (Rechtbank)

 • Hoger beroep van Rechtbank Noord-Holland, 7 de Mayo de 2013

  Beroepschrift tegen de door de rechter-commissaris verleende machtiging tot opzegging van een arbeidsovereenkomst in het faillissement ongegrond. Gegeven de noodzaak van het faillissement, de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten en het ontbreken van doorstartmogelijkheden bij de failliete vestiging is de opzegging van de arbeidsovereenkomst van appellant door de curator conform artikel 40 Fw...

 • Hoger beroep van Rechtbank Den Haag, 16 de Abril de 2013

  Bestuurlijke lus. Einduitspraak na tussenuitspraak 12-12-2012 (LJN: BY8483). Reguliere bouwvergunning verleend voor het oprichten van een gebouw voor kinderopvang. Verweerder is in de gelegenheid gesteld gebreken in de besluitvorming te herstellen, met name wat betreft de motivering ten aanzien van de parkeerdruk in het gebied. Beroep tegen verweerders nieuwe besluit wordt ongegrond verklaard.

 • Hoger beroep van Rechtbank Den Haag, 5 de Marzo de 2013

  -

 • Hoger beroep van Rechtbank Rotterdam, 25 de Febrero de 2013

  Vraag of op grond van artikel 67 Fw hoger beroep door belanghebbende kan worden ingesteld tegen toestemming van rechter-commissaris aan de curator tot onderhandse verkoop van geldvordering. Rechtbank beantwoordt deze vraag negatief en oordeelt verder dat het verzoek om heroverweging van de belanghebbende niet kan worden opgevat als een verzoek op grond van artikel 69 Fw. Ook op deze grond is dus...

 • Hoger beroep van Rechtbank Oost-Brabant, 8 de Febrero de 2013

  Trefwoorden: faillissement afkoop levensverzekering fiscaal afkoopverbod.

 • Hoger beroep van Rechtbank Zwolle, 24 de Enero de 2013

  Feitelijke aanranding van de eerbaarheid

 • Hoger beroep van Rechtbank Amsterdam, 24 de Enero de 2013
 • Hoger beroep van Rechtbank Haarlem, 21 de Diciembre de 2012

  -

 • Hoger beroep van Rechtbank Utrecht, 13 de Diciembre de 2012

  Al of niet verzekerd voor de AOW tijdens verblijf in buitenland. Over periode 2 (februari 1972 tot februari 1973) is tussen partijen niet in geschil en ook de rechtbank is van oordeel dat eisers ingezetenen waren van Nederland. Ter zitting heeft eiser erkend dat eiseres in die periode werknemer was in België. Verweerder heeft over eiser het standpunt ingenomen dat hij tijdens het vervullen van de

 • Hoger beroep van Rechtbank Arnhem, 31 de Octubre de 2012

  Veroordeelde is op 26 september 2012 op een politierechterzitting veroordeeld tot een gedeeltelijke voorwaardelijke gevangenisstraf met oplegging van een vrijheidsbeperkende maatregel. Daarbij is bevolen dat indien veroordeelde zich niet houdt aan de opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel er telkens 7 dagen hechtenis zal worden toegepast. De maatregel was dadelijk uitvoerbaar (proces-verbaal van

 • Hoger beroep van Rechtbank Maastricht, 28 de Septiembre de 2012

  Hoger beroep tegen afwijzing vordering bewaring door rechter-commissaris. Herhaald gebruik van dwangmiddel aanhouding en inverzekeringstelling, namelijk op grond van reeds beschikbare - doch niet aan rechter-comissaris ter beschikking gestelde processen-verbaal. Ex-nunc toetsing door rechtbank in kader van hoger beroep.

 • Hoger beroep van Rechtbank 's-Gravenhage, 6 de Agosto de 2012

  -

 • Hoger beroep van Rechtbank Haarlem, 14 de Junio de 2012

  Faillissement KPNQwest. Hoger beroep van zeven schuldeisers tegen de afwijzing van de rechter-commissaris van het verzoek ex art. 84 Fw een vergadering van schuldeisers te bepalen met als agendapunten de instelling van een crediteurencommissie en de openbaarmaking van de processtukken. De rechtbank vernietigt de beschikking van de rechter-commissaris en wijst het verzoek alsnog toe.

 • Hoger beroep van Rechtbank Breda, Sector kanton, 31 de Mayo de 2012

  Mulderberoep (WAHV). Art. 72 WVW (APK-keuring). Niet schorsen komt voor eigen risico en rekening. Feit niet op openbare weg niet relevant. Beroep ongegrond.

 • Hoger beroep van Rechtbank Breda, Sector kanton, 31 de Mayo de 2012

  Mulderberoep (WAHV). Betrokkene erkent parkeerovertreding. Niet opmerken betreffende bord E1 komt voor eigen risico en rekening. Beroep ongegrond. Verzoek proceskostenveroordeling afgewezen.

 • Hoger beroep van Rechtbank Utrecht, 7 de Mayo de 2012

  Verdachte was In het bezit van een vals reisdocument en was hiervan op de hoogte. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een werkstraf van 120 uren.

 • Hoger beroep van Rechtbank 's-Gravenhage, Assen, 17 de Abril de 2012

  Geloofwaardig bevonden feiten alsnog ongeloofwaardig verklaren Samenvatting: In een situatie waar verweerder aanvankelijk bepaalde feiten die een vreemdeling aan zijn aanvraag ten grondslag heeft gelegd, geloofwaardig heeft gevonden en daaraan niet heeft getwijfeld, is verweerder gehouden een wijziging van dit standpunt zeer goed te motiveren. De bestreden besluiten geven onvoldoende blijk van de

 • Hoger beroep van Rechtbank 's-Gravenhage, 5 de Abril de 2012

  Niet in geschil is dat de minister bij brief van 11 november 2011, voor zover hier van belang, aan de gemachtigde van de vreemdeling heeft medegedeeld dat op 16 november 2011 het voornemen aan hem kenbaar zal worden gemaakt en dat de vreemdeling op 17 november 2011 aanwezig dient te zijn op het aanmeldcentrum om het originele voornemen in ontvangst te nemen. Daarmee was de vreemdeling op de...

 • Hoger beroep van Rechtbank Leeuwarden, 30 de Marzo de 2012

  Hoger beroep ex artikel 67 Faillissementswet tegen beschikking van rechter-commissaris, waarin het verzoek van een schuldeiser van een gefailleerde vennootschap om de curator te bevelen met haar in onderhandeling te treden ten aanzien van de doorstart van de gefailleerde vennootschap, en de curator (op dat moment) te verbieden een activa overeenkomst te sluiten met een andere gegadigde, is...

 • Hoger beroep van Rechtbank Utrecht, 28 de Septiembre de 2011

  Faillissementsrecht. Hoger beroep beslissing rechter-commissaris ex art. 67 Fw. Appellant heeft op voorhand bezwaar gemaakt tegen voorgenomen verkoop door de curator van verpande auto’s. Appellant stelt dat sprake is van subrogatie van pandhouderschap door voldoening van de schuld van gefailleerde aan de leasemaatschappij Ontvankelijkheid vloeit voort uit feit dat rc appellabele beschikking heeft

 • Hoger beroep van Rechtbank Amsterdam, 14 de Junio de 2011

  Vervolgingsoverlevering België, toegestaan. In de onderhavige procedure staat de grond voor de verdenking, de vraag of sprake is van een redelijk vermoeden van schuld - anders dan een onschuldbewering in het kader van een onschuldverweer - en het bewijs voor de verdenking niet ter beoordeling aan de rechtbank. De waardering van het bewijs dient bij uitsluiting te geschieden door de Belgische...

 • Hoger beroep van Rechtbank Haarlem, 29 de Abril de 2011

  Beroep ex artikel 67 Fw. Afkoop beleggingsverzekeringen door curator. Onredelijke benadeling als bedoeld in artikel 22a Fw. Gefailleerde heeft - naast zijn AOW aanspraken - geen noemenswaardige pensioenrechten opgebouwd. Beleggingsverzekeringen hebben derhalve een verzorgingskarakter waarvoor in andere regelingen geen of onvoldoende bescherming bestaat. Voor de vraag of gefailleerde door afkoop...

 • Hoger beroep van Rechtbank Amsterdam, 6 de Abril de 2011

  Beschikking in hoger beroep tegen het bevel tot plaatsing in het Pieter Baan Centrum in zedenzaak rechtbank Amsterdam.

 • Hoger beroep van Rechtbank Alkmaar, 31 de Marzo de 2011

  Verzoek ex artikel 69 Fw, inhoudende 6 verzoeken. Appellanten zijn in hoger beroep gekomen tegen de beschikking van de rechter-commissaris. In hoger beroep is een deel van de appellanten niet-ontvankelijk verklaard. Overige appellanten: niet-ontvankelijk waar het een verzoek betreft dat voor het eerst in hoger beroep wordt gedaan. Het beroep tegen de resterende verzoeken is verworpen. Reikwijdte...

 • Hoger beroep van Rechtbank Alkmaar, 31 de Marzo de 2011

  Verzoek ex artikel 69 Fw, inhoudende de curator opdracht te geven informatie uit het faillissementsdossier beschikbaar te stellen. Appellanten zijn in hoger beroep gekomen tegen de beschikking van de rechter-commissaris. In hoger beroep zijn appellanten niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep. Een inhoudelijke beoordeling zou hebben geleid tot verwerping van het beroep, nu het belang van het...

 • Hoger beroep van Rechtbank Alkmaar, 31 de Marzo de 2011

  Essentie: Verzoek ex artikel 69 Fw, inhoudende 7 verzoeken. Appellanten zijn in hoger beroep gekomen tegen de beschikking van de rechter-commissaris. In hoger beroep is een deel van de appellanten niet-ontvankelijk verklaard. Ten aanzien van de overige appellanten is deels beslist dat zij niet-ontvankelijk zijn omdat zij hoger beroep tegen een niet voor beroep vatbare beslissing of in hoger...

 • Hoger beroep van Rechtbank Alkmaar, 31 de Marzo de 2011

  Artikel 67 jo. 69 Faillissementswet: Hoger beroep tegen 14 beschikkingen van de rechter-commissaris op grond van artikel 69 van de Faillissementswet.

 • Hoger beroep van Rechtbank Utrecht, 15 de Febrero de 2011

  307 resp 308 Sr: tijdens werkzaamheden door twee werknemers aan een boei in de Neder-Rijn is de boei geexplodeerd, waardoor een persoon is overleden en een ander zwaar gewond is geraakt. De werkzaamheden werden verricht onder toezicht van een derde persoon.

 • Hoger beroep van Rechtbank Haarlem, 3 de Febrero de 2011

  promiss vonnis, mensensmokkel, geldigheid dagvaarding, ontvankelijkheid openbaar ministerie, alternatief scenario, medeplegen, beroep of gewoonte, ovar, vrijwillige terugtred, strafvermindering wegens verzuim De meervoudige strafkamer van de rechtbank Haarlem veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden voor - kort gezegd - de voorbereiding van mensensmokkel, terwijl...

 • Hoger beroep van Rechtbank 's-Gravenhage, 21 de Enero de 2011
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT