Rechtbank Rotterdam (Rechtbank)

6971 resultaten voor Rechtbank Rotterdam (Rechtbank)

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 20 de Junio de 2013

  Ambtshalve wijziging van een in 1991 verleende revisievergunning t.b.v. een motorcrosscircuit door verlaging van de geluidsvoorschriften, aanscherping van de meet- en registratieverplichtingen en het opnemen van een verbodsbepaling. Voor de nieuwe geluidnormen heeft verweerder aansluiting gezocht bij het convenant tussen de KNMV en de MON waarin is afgesproken dat de geluidproductie van...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 20 de Junio de 2013

  Langdurigheidstoeslag. Artikel 3, aanhef en onder 1, van de Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Schiedam 2012 is onverbindend. Het categoraal uitsluiten van de kring van gerechtigden van personen aan wie gedurende de referteperiode arbeidsverplichtingen zijn opgelegd, verdraagt zich niet met artikel 36, eerste lid, van de Wwb, in het bijzonder met het begrip ‘geen uitzicht op...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Rotterdam, 17 de Junio de 2013

  Mondelinge uitspraak voorlopige voorziening, overdoen centraal examen IBS Ibn Ghaldoun De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder gerechtvaardigd een onderscheid heeft gemaakt tussen de kandidaten van de Ibn Ghaldoun en die van andere scholen. Hoewel uit de stukken volgt dat ook op andere scholen een bepaalde mate van verspreiding heeft plaatsgevonden, blijkt niet van een dergelijke...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 13 de Junio de 2013

  Boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 79, eerste lid, van de Electriciteitswet 1998 en artikel 37, eerste lid, van de Gaswet. Waarborgen van de vertrouwelijkheid van klantgegevens van de netbeheerder. De in artikel 79, eerste lid, van de Electriciteitswet 1998 en artikel 37, eerste lid, van de Gaswet, opgenomen verplichting tot geheimhouding brengt met zich dat deze verplichting niet is...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 13 de Junio de 2013

  De rechtbank veroordeelt verdachte voor een overval op een hotel in Vlaardingen tot een gevangenisstraf van drie jaren. Het beroep op bewijsuitsluiting van de verdediging vanwege mogelijke gebreken bij het DNA-onderzoek wordt door de rechtbank verworpen, evenals het geschetste alternatieve scenario.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 13 de Junio de 2013

  verschoonbare termijnoverschrijding in bezwaar; artikel 3.8 en 3.9 Wabo; publicatie en bekendmaking vergunning Uit artikel 3.9, eerste lid, van de Wabo vloeit voort dat verweerder gehouden is zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van het besluit daarvan mededeling te doen, in dit geval via publicatie in een of meer huis-aan-huisbladen. Daaraan geeft verweerder naar blijkt uit de behandeling ter...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 13 de Junio de 2013

  Man wordt verdacht van betasten van vijf meisjes van rond de 10 jaar en het tonen van seksfilms en -plaatjes aan hen en een zesde meisje. Uitgebreid gemotiveerde vrijspraak met overwegingen over schakel- en steunbewijs.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 13 de Junio de 2013

  Tapgegevens kwalificeren als strafvorderlijke gegevens als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Geen kenbare, voor rechter toetsbare afweging van de officier van justitie. Nu daarvan sprake is, is de rechtbank van oordeel dat verweerster in dit geval de telefoontaps niet mocht gebruiken als bewijs, omdat anders geen recht wordt gedaan aan de eisen van artikel 8 van...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 12 de Junio de 2013

  Aansprakelijkheid notaris. Onrechtmatige daad. Schending zorgplicht. Beoordeling van de vraag of sprake is van causaal verband tussen de schade en de onrechtmatige gedraging en van de vraag of sprake is van eigen schuld.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 12 de Junio de 2013

  Internationaal wegvervoer. CMR. Diefstal. Doorbreking van aansprakelijkheidslimiet op grond van art. 29 CMR (opzet of bewuste roekeloosheid). Aan stelplicht met betrekking tot opzet voldaan. Bewijsopdracht.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 12 de Junio de 2013

  Bestuurdersaansprakelijkheid. Kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW. Bestuurder heeft voor meer dan € 500.000,00 investeringen gedaan zonder dekking dan wel reeele terugverdienmogelijkheden. Oorzaak faillissement. Aansprakelijkheid. Geen matiging.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 12 de Junio de 2013

  Onbevoegdheidsincidenten. FENEX-condities toepasselijk ogv eerdere overeenkomsten. Rechtbank is onbevoegd omdat er in dit geval hetzij géén overeenkomst tussen partijen is gesloten hetzij arbitrage is overeengekomen en de vorderingen betwist worden. Evenmin rechtsmacht ogv art. 5 sub 3 EEX-Vo omdat schadebrengende feit in Duitsland was gelegen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 12 de Junio de 2013

  Aansprakelijkheid uit toerekenbare tekortkoming van Erasmus MC jegens medisch specialist met ambtelijke aanstelling. Individuele bestuurder van Erasmus MC niet aansprakelijk jegens medisch specialist wegens onrechtmatige daad. Hoogte van de schade.

 • Wraking van Rechtbank Rotterdam, 11 de Junio de 2013

  Wrakingsverzoek afgewezen. Bepalend is of de vrees voor partijdigheid zich voordoet bij de procespartij; niet bij de advocaat van de procespartij. De omstandigheid dat de advocaten van verzoekers vanwege het indienen van een klacht over de rechter vrezen voor enig nadeel voor hun cliënt in een andere, door de rechter te behandelen zaak dan die, naar aanleiding waarvan is geklaagd, vormt op...

 • Wraking van Rechtbank Rotterdam, 11 de Junio de 2013

  Wrakingsverzoek afgewezen. De enkele omstandigheid dat de rechter vraagt naar stukken waaruit blijkt dat verzoeker geen huurachterstand heeft, levert geen gegronde vrees voor gebrek aan onpartijdigheid op. Het behoort immers tot de normale taak van de rechter om onder omstandigheden naar bewijs voor stellingen van een partij te vragen.

 • Kort geding van Rechtbank Rotterdam, 10 de Junio de 2013

  De Pop-jeans en het Painted-jack kunnen worden aangemerkt als weken in de zin van artikel 10, eerste lid sub 11 Aw. De totaalindrukken van het Painted-jack en het Audrey-jack verschillen zo weinig van elkaar, dat het Audrey-jack niet als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Dit geldt niet voor de Wagner-jeans, die een andere totaalindruk wekt dan de Pop-jeans. Als zijnde mede lex loci...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 10 de Junio de 2013

  Op de Presient-rijstzak kan worden aangemerkt als een wek in de zin van artikel 10, eerste lid sub 11 Aw. Binnen dit kort geding is onvoldoende aannemelijk geworden dat eiseres rechthebbende is op de auteursrechten op de President-rijstzak in Nederland en dus ook, dat gedaagde daarop inbreuk maakt.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Rotterdam, Voorzieningenrechter, 10 de Junio de 2013

  .

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 6 de Junio de 2013

  Alcoholslotprogramma. Mededeling ex 130, lid 1 Wvw. Onderzoeksplicht verweerder. Naar het oordeel van de rechtbank treft de (kennelijke) beroepsgrond dat verweerder niet zonder nader onderzoek en zonder nadere motivering de mededeling als bedoeld in artikel 130, eerste lid, van de Wvw 1994 aan het bestreden besluit ten grondslag heeft kunnen leggen, doel. De rechtbank kan niet op voorhand...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 6 de Junio de 2013

  Korte samenvatting: Beëindiging van schuldhulpverlening op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 6 de Junio de 2013

  Einduitspraak na toepassing bestuurlijke lus in boetezaak. Eiseres heeft de gevraagde accountantsverklaring inzake de betrouwbaarheid van de cijfers over de eerste negen maanden van 2012 niet overgelegd en AFM heeft gebreken in de besluitvorming niet hersteld. Nu de rechtbank het aannemelijk acht dat de situatie in 2012 verder is verslechterd, doch - ook gelet op de niet gecontroleerde cijfers -...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 5 de Junio de 2013

  Bijzonder rechtsmiddel: herroeping (art. 382 Rv); bedrog; overschrijding termijn art. 383 Rv.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 5 de Junio de 2013

  Curator wordt op voordracht van de rechter-commissaris ontslagen door de rechtbank omdat zijn objectiviteit niet buiten twijfel staat vanwege gezamenlijk verleden met statutair bestuurder failliet uit hoofde van eerdere functie curator bij een bank.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 5 de Junio de 2013

  Eigenaar dijkwoning vraagt vergunning voor verbouwing en krijgt deze. Tijdens het werk zakt de dijk in. Gemeente aansprakelijk wegens onzorgvuldige vergunningverlening? Neen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 5 de Junio de 2013

  Conventie: eiseres vordert nakoming van een overeenkomst van geldlening. Deze overeenkomst is vastgelegd in de akte van levering van door eiseres van gedaagde gekochte aandelen. De hoogte van het geleende bedrag is afhankelijk van de koopsom van de aandelen. Partijen twisten over de vraag of bij de vaststelling van deze koopsom rekening moet worden gehouden met een reorganisatievoorziening. De...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 5 de Junio de 2013

  Curator vordert op grond van bestuurdersaansprakelijkheid; waardering van bewijs met als uitkomst dat de bewijsopdracht is geslaagd. Bewezen moest worden dat een drietal overeenkomsten door de gefailleerde was aangegaan zonder dat het ooit de bedoeling was om die overeenkomsten ooit daadwerkelijk uit te voeren.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 5 de Junio de 2013

  Gedaagde gebruikt al 18 jaar een bedrijfsterrein. Is er een overeenkomst die recht geeft op dit gebruik? Nee. Is het recht van de eigenaar van het terrein om ontruiming te vorderen verwerkt? Nee.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 5 de Junio de 2013

  Geschil tussen moeder en echtgenoot van vermoorde vrouw over afgifte urn met haar as. Echtgenoot is voor de moord veroordeeld. Benoeming bijzonder curator voor minderjarige kinderen van vrouw en echtgenoot. Uiteindelijk toewijzen vordering echtgenoot, wat betekent dat de urn bewaard moet worden ten behoeve van de minderjarigen totdat zij meerderjarig zijn.

 • Kort geding van Rechtbank Rotterdam, 31 de Mayo de 2013

  Aanbesteding; vorderingen afgewezen. vordering opschortende werking vonnis in combinatie met gunningverbod voor de tussentijd wordt ook afgewezen, omdat geen sprake is van bijzondere omstandigheden. Belangen aanbestedende dienst en winnende inschrijver wegen zwaarder.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Rotterdam, Voorzieningenrechter, 31 de Mayo de 2013

  Schorsing leerplichtige leerlingen in afwachting van hun definitieve verwijdering. Aan het bestreden besluit is ten grondslag gelegd dat de leerlingen zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging. Een en ander is op camerabeelden vastgelegd. De voorzieningenrechter ziet voorshands geen aanleiding voor het oordeel dat de school, gelet op de camerabeelden en de gedragsproblemen die zich

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT