in Rechtbank › Wraking
in vLex Nederland

569 resultaten voor Rechtbank › Wraking

 • Beoordeling vLex
 • Wraking van Rechtbank Overijssel, 19 juni 2013

  Wraking. Afwijzing van het verzoek.

 • Wraking van Rechtbank Noord-Holland, 14 juni 2013

  Wrakingsverzoek. Verzoeker is niet-onvankelijk in zijn wrakingsverzoek, omdat het niet tijdig is ingediend.

 • Wraking van Rechtbank Rotterdam, 11 juni 2013

  Wrakingsverzoek afgewezen. De enkele omstandigheid dat de rechter vraagt naar stukken waaruit blijkt dat verzoeker geen huurachterstand heeft, levert geen gegronde vrees voor gebrek aan onpartijdigheid op. Het behoort immers tot de normale taak van de rechter om onder omstandigheden naar bewijs voor stellingen van een partij te vragen.

 • Wraking van Rechtbank Midden-Nederland, 11 juni 2013

  1.1. Op 29 mei 2013 is namens [Verzoeker] bij de rechtbank het verzoek gedaan tot wraking van mr. G.J. van Binsbergen, rechter in de afdeling handel en kanton van deze rechtbank en in die hoedanigheid belast met de behandeling van de zaak van [naam] tegen [Verzoeker] die aldaar is geregistreerd onder zaaknummer 819349 UC EXPL 12-9614. 1.2. Mr. Van

 • Wraking van Rechtbank Midden-Nederland, 11 juni 2013

  1.2. In de brief van 14 mei 2013 is aan Tjon bericht dat hij moet onderbouwen (zo mogelijk met stukken) welke spoedeisende belangen het treffen van een voorlopige voorziening vereisen. De brief is ondertekend door de griffier. 1.3. Op 24 mei 2013 heeft Tjon namens [Verzoeker] bij de rechtbank het verzoek gedaan tot wraking van de behandelend rechte...

 • Wraking van Rechtbank Rotterdam, 11 juni 2013

  Wrakingsverzoek afgewezen. Bepalend is of de vrees voor partijdigheid zich voordoet bij de procespartij; niet bij de advocaat van de procespartij. De omstandigheid dat de advocaten van verzoekers vanwege het indienen van een klacht over de rechter vrezen voor enig nadeel voor hun cliënt in een andere, door de rechter te behandelen zaak dan die, naar aanleiding waarvan is geklaagd, vormt op...

 • Wraking van Rechtbank Noord-Holland, 7 juni 2013

  Wrakingsverzoek afgewezen. Een procesbeslissing is voor de daarbij in het ongelijk gestelde partij op zichzelf onvoldoende grond voor wraking. Een rechter moet een tussentijds aan hem gevraagde procesbeslissing kunnen nemen en motiveren opdat het proces voortgang kan vinden. Met het nemen van een dergelijke beslissing blijkt onvermijdelijk van een standpunt van de rechter, maar dat impliceert...

 • Wraking van Rechtbank Limburg, Voorzieningenrechter, 3 juni 2013

  Geen concrete feiten of omstandigheden aangevoerd die redengevend zijn voor het tijdsverloop tussen het ontstaan van de bezwaren tegen de rechter en het daadwerkelijk indienen van een verzoek. Verzoek niet tijdig ingediend. Niet ontvankelijk.

 • Wraking van Rechtbank Overijssel, 3 juni 2013

  Wraking. Niet-ontvankelijk.

 • Wraking van Rechtbank Rotterdam, 28 mei 2013

  Wrakingsverzoek afgewezen. De rechter heeft met de aanvang van de behandeling ter zitting gewacht gedurende een tijdsperiode die, gegeven het bericht dat verzoeksters advocaat er over een half uur zou zijn, niet als onredelijk kan worden aangemerkt, terwijl er voor het nog langer uitstellen van de aanvang van de zitting geen aanwijsbare redenen zijn gesteld of gebleken. Verzoeksters stelling dat...

 • Wraking van Rechtbank Noord-Nederland, President, 24 mei 2013

  Verschoningsverzoek ter zitting omdat het de rechter niet vrij staat om de zaak te behandelen nu de rechter de ex partner van de verdachte kent. Verzoek is toegewezen.

 • Wraking van Rechtbank Noord-Holland, 24 mei 2013

  Wrakingsverzoek toegewezen. De rechtbank heeft met de mededeling van haar waarneming op grond van het beeldmateriaal gebaseerd op haar eerdere waarneming in de zaak tegen de medeverdachte en de toen gemaakte aantekeningen de schijn van vooringenomenheid heeft gewekt.

 • Wraking van Rechtbank Rotterdam, 22 mei 2013

  Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk. Het verzoek tot wraking is eerst gedaan bij gelegenheid van het getuigenverhoor dat zou gaan plaatsvinden op 14 mei 2013. Grondslag voor dat verzoek is het antwoord van de RC op de vraag van de raadsvrouw om de verdediging te informeren of uit de in de beschikking van 9 april 2013 opgenomen overwegingen afgeleid moet worden dat de RC (zonder nader onderzoek) uit

 • Wraking van Rechtbank Gelderland, 21 mei 2013

  De rechtbank wijst het verzoek tot wraking van mr. C. Hoogland af.

 • Wraking van Rechtbank Noord-Holland, 17 mei 2013

  Wrakingsverzoek afgewezen. De beslissing om geen uitstel te verlenenis een procesbeslissing. De vraag of een procesbeslissing inhoudelijk al of niet juist moet worden geacht, leent zich niet voor een oordeel door de wrakingskamer en kan slechts in hoger beroep worden getoetst. Alleen indien de beslissing een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat de rechter jegens verzoekster een...

 • Wraking van Rechtbank Midden-Nederland, 16 mei 2013

  Wrakingszaak

 • Wraking van Rechtbank Gelderland, 13 mei 2013

  Wraking. Afgewezen. T.a.v. eerste wrakingsgrond: slechts stellingen en veronderstellingen. Geen concrete feiten en omstandigheden voor vooringenomenheid of zwaarwegende aanwijzingen voor objectief gerechtvaardigde vrees daarvoor. Ten aanzien van tweede wrakingsgrond: uit de enkele omstandigheid dat de rechter in het verleden bij de Raad van State werkzaam is geweest, volgt niet zonder meer een...

 • Wraking van Rechtbank Rotterdam, 8 mei 2013

  Wrakingsverzoek afgewezen. Voor zover de rechter daarmee al bemoeienis heeft gehad, komen de beslissingen, waarbij het per abuis aan de wederpartij van verzoeker verleende verstek weer ongedaan is gemaakt, geenszins onbegrijpelijk voor. Dat daarbij niet strikt de hand is gehouden aan de termijnen in het rolreglement, levert evenmin een aanwijzing voor gebrek aan onpartijdigheid op. Aannemelijk is

 • Wraking van Rechtbank Gelderland, 6 mei 2013

  De rechtbank verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking van mr. D.J. Buijs.

 • Wraking van Rechtbank Gelderland, 6 mei 2013

  De rechtbank verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking van mr. K.R. Kuiken.

 • Wraking van Rechtbank Noord-Holland, 6 mei 2013

  Wrakingsverzoek afgewezen. De beslissing van de kantonrechter over het verzoek [A] als getuige te horen is een procesbeslissing. Gedurende het geding is de kantonrechter bevoegd dergelijke beslissingen te nemen. In het kader van de behandeling van dit wrakingsverzoek kan de juistheid van procesbeslissingen van de kantonrechter niet worden getoetst. Uit een procesbeslissing blijkt een opvatting...

 • Wraking van Rechtbank Noord-Nederland, President, 3 mei 2013

  Wrakingsverzoek wegens bejegening van verdachte. Verzoek is afgewezen.

 • Wraking van Rechtbank Noord-Nederland, President, 3 mei 2013

  Wraking omdat de rechter de behandeling op een andere wijze heeft laten verlopen dan verzoeker wenselijk heeft geacht. Verzoek is afgewezen.

 • Wraking van Rechtbank Rotterdam, Sector kanton, 26 april 2013

  Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk omdat het verzoek niet is gedaan zodra de feiten en omstandigheden, waarop de wraking is gegrond, aan verzoeker bekend zijn geworden. De feiten en omstandigheden zijn verzoeker bekend geworden ter zitting van 04-03-2013, terwijl het wrakingsverzoek pas 11 dagen later, op 15-03-2013 bij de rechtbank is ingediend. Het overleg van verzoeker met zijn gemachtigde en...

 • Wraking van Rechtbank Gelderland, 22 april 2013

  De rechtbank verklaart het wrakingsverzoek tegen de kantonrechter ongegrond,

 • Wraking van Rechtbank Gelderland, 22 april 2013

  De rechtbank verklaart het wrakingsverzoek tegen de kantonrechter ongegrond.

 • Wraking van Rechtbank Gelderland, 22 april 2013

  De rechtbank verklaart het wrakingsverzoek tegen de kantonrechter ongegrond.

 • Wraking van Rechtbank Midden-Nederland, 16 april 2013

  Wrakingszaak.

 • Wraking van Rechtbank Midden-Nederland, 16 april 2013

  1.1. Op 4 maart 2013 vond er een comparitie na antwoord plaats in de hoofdzaak. Tijdens deze zitting heeft verzoeker het verzoek gedaan tot wraking van mr. G.J. van Binsbergen. Het wrakingsverzoek en de gronden daarvoor zijn opgenomen in het proces-verbaal van de zitting. Daarnaast heeft verzoeker zijn standpunt nader toegelicht bij schrijven van 1...

 • Wraking van Rechtbank Midden-Nederland, 15 april 2013

  Wrakingszaak.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien