Eerste aanleg - meervoudig (Rechtbank)

39272 resultaten voor Eerste aanleg - meervoudig (Rechtbank)

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, June 20, 2013

  Langdurigheidstoeslag. Artikel 3, aanhef en onder 1, van de Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Schiedam 2012 is onverbindend. Het categoraal uitsluiten van de kring van gerechtigden van personen aan wie gedurende de referteperiode arbeidsverplichtingen zijn opgelegd, verdraagt zich niet met artikel 36, eerste lid, van de Wwb, in het bijzonder met het begrip ‘geen uitzicht op...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, June 20, 2013

  Ambtshalve wijziging van een in 1991 verleende revisievergunning t.b.v. een motorcrosscircuit door verlaging van de geluidsvoorschriften, aanscherping van de meet- en registratieverplichtingen en het opnemen van een verbodsbepaling. Voor de nieuwe geluidnormen heeft verweerder aansluiting gezocht bij het convenant tussen de KNMV en de MON waarin is afgesproken dat de geluidproductie van...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Midden-Nederland, June 19, 2013

  Veroordeling voor oplichtingen van bejaarden door middel van babbeltrucs tot gevangenisstraf van 3 jaren. Enkele fotobewijsconfrontaties uitgesloten van het bewijs.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Midden-Nederland, June 19, 2013

  Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid. Bestuurders en commissarissen van Landis zijn aansprakelijk voor het faillissementstekort op grond van artikel 2:138 lid 2 BW (in samenhang met artikel 2:149 BW ten aanzien van de commissarissen). Het bestuur heeft niet voldaan aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW, zodat onweerlegbaar wordt vermoed dat het zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, June 19, 2013

  Een gevangenisstraf van twee jaren voor mensenhandel en opzetheling. Toewijzing vordering benadeelde partij tot een bedrag van € 109.460,-- in verband met immateriële schade en verdiensten uit prostitutie.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Holland, June 19, 2013

  Toerekenbare tekortkoming van Wilgenhaege bij uitvoering van vermogensbeheer waarbij het beleggingsbeleid ‘behoudend beheer’ is overeengekomen. Het beroep van eiser op de verklaringen van getuigendeskundigen in eerdere gerechtelijke procedure wordt gehonoreerd. Onweersproken is gesteld dat elke cliënt die met Wilgenhaege een beheerovereenkomst heeft gesloten met een Behoudend Beheer-profiel...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Holland, June 19, 2013

  Toerekenbare tekortkoming van Wilgenhaege bij uitvoering van vermogensbeheer waarbij het beleggingsbeleid ‘behoudend beheer’ is overeengekomen. Het beroep van eiser op de verklaringen van getuigendeskundigen in eerdere gerechtelijke procedure wordt gehonoreerd. Onweersproken is gesteld dat elke cliënt die met Wilgenhaege een beheerovereenkomst heeft gesloten met een Behoudend Beheer-profiel...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, June 19, 2013

  Het betreft een verkeersongeval veroorzaakt door een veegmachine. In de praktijk blijkt dat deze zonder afscherming en zonder waarschuwingsborden gebruikt worden, in deze uitspraak wordt geoordeeld dat dat een overtreding in de zin van art. 5 WVW is.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Midden-Nederland, June 19, 2013

  Vrijspraak voor oplichtingen van bejaarden door middel van babbeltrucs. Veroordeling voor XTC-pillen tot werkstraf van 40 uren.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Midden-Nederland, June 19, 2013

  Ex-bestuurder aansprakelijk voor boedeltekort failliete onderneming? De rechtbank is van oordeel dat niet valt uit te sluiten dat de bij de vennootschap geconstateerde fraude en de rol van gedaagde daarbij ertoe heeft geleid dat de sentimenten binnen de groep negatief waren, alsmede dat de verliezen mogelijk iets lager hadden kunnen uitvallen bij gedeeltelijke inzet van personeel van de...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, June 19, 2013

  Gevangenisstraf van vier jaar en zes maanden voor een gewelddadige overval, diefstal van geld met een gestolen pinpas, een ramkraak en diefstal van een auto.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, June 18, 2013

  De rechtbank heeft een jongeman uit Epe veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelingen, waaronder het seksueel binnendringen, met een meisje van veertien jaar oud, terwijl hij op dat moment zelf reeds de leeftijd van twintig jaren had bereikt.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, June 18, 2013

  Loonheffingen. Dienstbetrekking. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat de door eiseres via de Stichting ingeschakelde chauffeurs in een privaatrechtelijke dienstbetrekking staan met eiseres. Niet aannemelijk geworden dat er een verplichting bestond tot het persoonlijk verrichten van arbeid. Dat eiseres als transportonderneming daardoor grote aansprakelijkheidsrisico's heeft genomen, is op

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, June 18, 2013

  Vrijspraak van openlijk geweld en poging tot zware mishandeling omdat de camerabeelden waarop de officier van justitie in hoofdzaak het bewijs baseert, onvoldoende duidelijk zijn om daarop verdachte als een van de daders van de geweldpleging te herkennen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, June 18, 2013

  De rechtbank veroordeelt een 45-jarige man uit Ruurlo wegens het bezit van een aanzienlijke hoeveelheid kinderporno tot een werkstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis, en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden, met een proeftijd van twee jaren

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, June 18, 2013

  ontrekking aan het beslag van 2 auto's van het merk Mercedes Benz leidt tot een veroordeling van een werkstraf van 140 uur. Naast de ernst van het feit, is daarbij meegewogen de ouderdom van de strafzaak en de omstandigheid dat verdachte een nagenoeg blanco strafblad heeft.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, June 18, 2013

  Onduidelijkheid aanvraag. Omgevingsvergunning met (milieu)voorschriften. Vergunninghoudster is het met een aantal voorschriften niet eens. De rechtbank verklaart het beroep gegrond en past een aantal voorschriften aan. Vergunninghoudster bestrijdt tevergeefs vergunningvoorschrift 5.2.1. Dit voorschrift verplicht vergunninghoudster om langs alle wegen en parkeerterreinen binnen de inrichting...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, June 18, 2013

  Verdachte heeft, samen met zijn mededader, een grote hoeveelheid munitie, explosief materiaal en een wapen voorhanden gehad. Daarvoor wordt hij verooordeeld tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. De munitie, het explosief materiaal en het wapen worden onttrokken aan het verkeer, een aantal boeken worden aan verdachte terug gegeven.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, June 18, 2013

  e rechtbank heeft een 19-jarige man uit Wijchen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, met aftrek van voorarrest, wegens vier vermogensdelicten, waaronder 1 afpersing met bedreiging met geweld

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, June 18, 2013

  Verdachte heeft - voor een deel samen met zijn mededader - een grote verzameling [vuur]wapens met munitie en explosief materiaal voorhanden gehad. Verdachte wordt daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De [vuur]wapens, munitie en de explosieve materialen worden onttrokken aan het verkeer.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, June 18, 2013

  Navorderingsaanslagen. Ambtelijk verzuim. LB-inspecteur beschikt over gegevens die rechtstreeks van belang zijn voor de op te leggen aanslag IB/PVV. De competente inspecteur is ten tijde van het opleggen onbekend met deze gegevens. Tijd die in redelijkheid nodig is om de binnengekomen gegevens te verwerken overschreden.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, June 18, 2013

  Vrijspraak van openlijk geweld en poging doodslag c.q. zware mishandeling omdat de camerabeelden waarop de officier van justitie in hoofdzaak het bewijs baseert, onvoldoende duidelijk zijn om daarop verdachte als een van de daders van de geweldpleging te herkennen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, June 17, 2013

  De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar met aftrek wegens uitbuiting van in totaal vier vrouwen, gewoontewitwassen en mishandeling. De rechtbank acht de bewezen verklaarde feiten zo ernstig dat zij een hogere straf heeft opgelegd dan de officier van justitie heeft geëist.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, June 17, 2013

  Geen ernstige bezwaren als genoemd in artikel 9 van de Opiumwet. Verdachte had niet gefouilleerd mogen worden. Vrijspraak van voorhanden hebben van cocaïne. Vrijspraak van medeplegen van poging tot moord/doodslag danwel medeplichtigheid daaraan. Bewezenverklaring van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en het voorhanden hebben van een wapen en munitie. Opgelegd een...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, June 17, 2013

  Vrijspraak van medeplegen van poging tot moord/doodslag danwel medeplichtigheid daaraan. Bewezenverklaring van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.. Opgelegd een gevangenisstraf van 8 maanden.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, June 17, 2013

  De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens medeplegen van mensenhandel en gewoontewitwassen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, June 17, 2013

  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan drie woninginbraken, een poging daartoe en heling. Het is algemeen bekend dat een woninginbraak diepe indruk op de slachtoffers maakt en soms wel zodanig dat zij zich in hun woning niet langer veilig voelen. Verdachte is al eerder veroordeeld, onder meer voor diefstal. Verdachte is gokverslaafd en, zoals uit het reclasseringsrapport blijkt, is er bij...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Midden-Nederland, June 17, 2013

  Vrijspraak medeplegen van doodslag op grensrechter. De rechter veroordeelt verdachte wegens openlijke geweldpleging tot 30 dagen jeugddetentie, waarvan 13 dagen voorwaardelijk.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, June 17, 2013

  De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden met aftrek wegens mensenhandel, wederrechtelijke vrijheidsberoving en witwassen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Midden-Nederland, June 17, 2013

  Jeugdstrafrecht, medeplegen van doodslag op grensrechter. De rechtbank veroordeelt verdachte tot onder meer 24 maanden jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT