Eerste aanleg - enkelvoudig (Centrale Raad van Beroep)

645 resultaten voor Eerste aanleg - enkelvoudig (Centrale Raad van Beroep)

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 13 de Junio de 2013

  Weigering WUBO-uitkering. Causaal verband tussen de klachten op gynaecologisch gebied (verzakking) en de zware tilwerkzaamheden tijdens haar onderduikperiode ontbreekt. Voldoende medische onderbouwing. Aan de mening van de behandelend specialist, in samenhang met de rapporten van de adviserend geneeskundigen van verweerder, hecht de Raad in dit kader een groter gewicht dan aan de mening van de...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 13 de Junio de 2013

  Hoogte periodieke uitkering. Wel is de bij het bestreden besluit vastgestelde grondslag in zoverre onjuist dat, zoals door verweerder is erkend, deze berust op gebruikmaking van onjuiste indexcijfers. Overschrijding redelijke termijn.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 13 de Junio de 2013

  Afwijzing aanvraag omdat de bij appellant bestaande psychische klachten en gehoorklachten staan in causaal verband met de door hem ondergane vervolging, maar deze klachten hebben niet tot invalidering geleid. De Raad acht de bestreden besluiten op grond van (de) adviezen deugdelijk voorbereid en overtuigend gemotiveerd.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 11 de Abril de 2013

  Intrekking huishoudelijke hulp en tegemoetkoming in de kosten van deelname aan het maatschappelijk verkeer wegens opname in verpleeghuis. Dit beleid wordt in overeenstemming geacht met een redelijke uitleg en toepassing van de wet. Van omstandigheden die in het geval van appellante een uitzondering op dat beleid rechtvaardigen is niet gebleken.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 11 de Abril de 2013

  Afwijzing verzoek om een voorziening voor verhuis- en inrichtingskosten en een huurbijdrage. Naar aanleiding van de aanvragen van appellante is door de geneeskundig adviseur vastgesteld, en deze conclusie is in bezwaar bevestigd, dat de toename van psychische klachten van appellante ten opzichte van 2006 niet van dien aard is dat wordt voldaan aan de criteria voor een medische noodzaak voor een...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 11 de Abril de 2013

  Afwijzing aanvraag om erkenning als burger-oorlogsslachtoffer in de zin van de Wubo en weigering voorzieningen en toeslag. Geen sprake van blijvende invaliditeit door het oorlogsgeweld. Besluit is gebaseerd op de deugdelijk voorbereide en gemotiveerde adviezen van de geneeskundig adviseurs. Medische gegevens waaruit blijkt dat de beperkingen zijn onderschat zijn niet aangetroffen en door...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 11 de Abril de 2013

  Afwijzing aanvraag om toekenning van onder meer een uitkering op grond van de Wubo. Verweerder heeft op goede gronden het standpunt ingenomen dat van blijvende psychische invaliditeit in de zin van de Wubo geen sprake is. Van causale lichamelijke klachten is evenmin gebleken. De Raad ziet geen aanleiding voor het laten verrichten van een nader medisch onderzoek door een psychiater.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 11 de Abril de 2013

  Beperking aantal uren aan verzorgingshulp. De Raad heeft onvoldoende aanknopingspunten gevonden om het in navolging van de medische adviseurs ingenomen standpunt van verweerder voor onjuist te houden.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 11 de Abril de 2013

  Afwijzing verzoek om erkenning als burger-oorlogsslachtoffer in de zin van de Wubo. Er zijn geen nieuwe feiten en gegevens naar voren gekomen die tot een andere beslissing zouden moeten leiden.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 11 de Abril de 2013

  Afwijzing herhaalde aanvraag WUV- en WUBO-uitkering. Geen nieuwe feiten of gegevens naar voren gebracht die aanleiding zouden moeten geven de eerdere besluiten te herzien. Dat in historische zin de gebeurtenissen aannemelijk zijn, is onvoldoende om te kunnen vaststellen wat appellant zelf (lijfelijk) heeft meegemaakt, dan wel te kunnen oordelen dat hij heeft verkeerd in levensbedreigende...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 11 de Abril de 2013

  Afwijzing herhaalde aanvraag om een WUV-uitkering. Geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht die aan verweerder bij het nemen van het eerdere besluit niet bekend waren en die dat besluit in een zodanig nieuw licht plaatsen dat verweerder daarin aanleiding had moeten vinden om tot herziening over te gaan.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 11 de Abril de 2013

  Afwijzing verzoek om als vervolgde voor een periodieke uitkering ingevolge de Wuv in aanmerking te komen. Betrokkene heeft geen feiten of omstandigheden ingebracht die aan verweerder bij het nemen van het eerdere besluit niet bekend waren en die dat besluit in een zodanig nieuw licht plaatsen dat verweerder daarin aanleiding had moeten vinden om tot herziening over te gaan.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 7 de Marzo de 2013

  Terugvordering AOR-uitkering. Door appellante is niet bestreden dat er teveel AOR-uitkering is uitbetaald. De te hoge betalingen vinden hun oorzaak in het achterwege blijven van korting in verband met het WIV-pensioen. Appellante heeft aanvankelijk geen melding gemaakt van de besluitvorming omtrent haar weduwepensioen. De uitbetaling van de foutieve bedagen is door toedoen van appellante geschied.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 7 de Marzo de 2013

  WUBO. Afwijzing aanvraag voor een vergoeding voor fysiotherapie. Het is voldoende duidelijk dat appellant niet vanwege zijn oorlogsinvaliditeit is aangewezen op fysiotherapie. De gewrichtsklachten zijn geduid als een degeneratieve aandoening ter zake waarvan een verband ontbreekt met de oorlogservaringen van appellant.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 7 de Marzo de 2013

  Afwijzing aanvraag om toekenning van een uitkering en voorzieningen op grond van de Wuv of de Wubo. Appellant kan niet worden beschouwd als vervolgde in de zin van de Wuv. Appellant valt gezien zijn geboortedatum buiten de definitie van een burger-oorlogsslachtoffer die is gegeven in de Wubo. Een ongeboren vrucht kan niet worden aangemerkt als burger-oorlogsslachtoffer in de zin van de Wubo.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 7 de Marzo de 2013

  Verzoek om herziening van het besluit waarbij de aanvraag om erkenning als burger-oorlogsslachtoffer wordt afgewezen. Niet gebleken van feiten of omstandigheden die aan verweerder bij het nemen van het besluit niet bekend waren en die dit besluit in een zodanig nieuw licht plaatsen dat verweerder daarin aanleiding had moeten vinden om tot herziening over te gaan.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 7 de Marzo de 2013

  Afwijzing aanvraag om toekenning van een extra dagdeel huishoudelijke hulp, verzoek om herziening van eerder afwijzend besluit. Toekenning van meer dan die twaalf uren vindt alleen plaats in geval van het om causale redenen niet in staat zijn tot maaltijdbereiding, deze voorwaarde is niet ten onrechte gesteld. Onvoldoende aanknopingspunten om van het medische oordeel dat appellant weliswaar...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 21 de Febrero de 2013

  Weigering WUBO-uitkering. Geen sprake van blijvende invaliditeit door het oorlogsgeweld. Daarbij is wederom overwogen dat de psychische klachten van appellant niet het gevolg zijn van het aanvaarde oorlogsgeweld. Het bestreden besluit is op grond van de medische advisering deugdelijk voorbereid en voldoende gemotiveerd. In de beschikbare medische gegevens heeft de Raad geen aanknopingspunten...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 21 de Febrero de 2013

  Herberekening WUV-uitkering in verband met overlijden echtgenoot. Verrekening nabestaandenpensioen. In artikel 19 van de Wuv is bepaald welke inkomsten op de uitkering in mindering worden gebracht. Het gaat daarbij in beginsel om alle inkomsten -ook die uit vermogen- die niet uitdrukkelijk van deze verrekening zijn uitgezonderd. Een uitzondering voor een nabestaandepensioen zoals hier aan de orde

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 21 de Febrero de 2013

  Intrekking WUV-uitkering en voorziening. Het bezwaar is bij het bestreden besluit niet-ontvankelijk verklaard. Daartoe is overwogen dat geen gronden van bezwaar zijn ingediend. Niet gebleken dat appellante of haar gemachtigde de gronden van het bezwaar alsnog heeft ingediend. Evenmin is gebleken van redenen om het niet indienen van de gronden verontschuldigbaar te achten.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 21 de Febrero de 2013

  Weigering erkenning als burger-oorlogsslachtoffer en weigering WUBO-uitkering. In onvoldoende mate aangetoond of aannemelijk gemaakt dat appellant is getroffen door oorlogsgeweld als bedoeld in de WUBO. Het gouvernementsgebouw in Solo was vanwege hevige rampokpartijen ingericht als een beschermingskamp. Dat brengt mee dat een verblijf aldaar niet onder de werking van de WUBO kan worden gebracht.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 21 de Febrero de 2013

  Weigering kosten van balneotherapie te vergoeden op de grond dat deze voorziening niet medisch noodzakelijk is vanwege de uit de vervolging voortvloeiende klachten. Gezien de geneeskundige advisering is het bestreden besluit deugdelijk voorbereid en gemotiveerd. In de beschikbare gegevens zijn geen aanknopingspunten gevonden om te twijfelen aan het standpunt dat verweerder heeft ingenomen. Van...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 21 de Febrero de 2013

  Verweerder heeft zelf niet tijdig gereageerd op het overlijdensbericht van de GBA. Aan het bezwaar tegen het besluit van 20 september 2010 is dus geheel tegemoetgekomen.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 21 de Febrero de 2013

  Weigering erkenning als burger-oorlogsslachtoffer en weigering WUBO-uitkering. In onvoldoende mate aangetoond of aannemelijk gemaakt dat appellant is getroffen door oorlogsgeweld als bedoeld in de WUBO.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 21 de Febrero de 2013

  Weigering periodieke uitkering als nabestaande op grond van de Wubo. In artikel 7, aanhef en onder d, e en f, van de Wubo zijn de voorwaarden genoemd om als weduwe van een burger-oorlogsslachtoffer in aanmerking te komen voor een periodieke uitkering. Kort gezegd, moet het burger-oorlogsslachtoffer (d) ten tijde van het overlijden in het genot zijn geweest van een periodieke uitkering op grond...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 24 de Enero de 2013

  Afwijzing herhaalde aanvraag voor onder meer een periodieke uitkering. Net-verschoonbare termijnoverschrijding indiening bezwaarschrift.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 24 de Enero de 2013

  Afwijzing herhaald verzoek om herziening. Geen nieuwe feiten of omstandigheden.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 24 de Enero de 2013

  Afwijzing aanvraag. De Centrale Bestuurscommissie van de Stichting 1940-1945 heeft, na ingesteld onderzoek, aangegeven niet te kunnen verklaren dat betrokkene heeft behoord tot de deelnemers aan het verzet. Onttrekking aan tewerkstelling levert op zichzelf geen verzet in de zin van de Wbp op.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 24 de Enero de 2013
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 24 de Enero de 2013

  Toekenning van een vergoeding voor de kosten van uitbreiding van huishoudelijke hulp tot twee dagdelen per week. Een vergoeding voor meer dan twee dagdelen is geweigerd. Appellant heeft geen objectieve medische gegevens overgelegd die daartoe aanleiding zouden kunnen geven. Het is duidelijk dat appellant nu veel minder huishoudelijke hulp vergoed krijgt dan toen zijn echtgenote nog leefde. Dat...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT