Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Abbreviated LabelGeen
CourtVeiligheid en Justitie
Subject MatterProcesrecht | Bestuursprocesrecht

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het bestuursprocesrecht op enige onderdelen te verbeteren en te vereenvoudigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Deel A Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten
Artikel I

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de Raad van State.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Beroepswet.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Deel B Wijziging van andere wetten
Ministerie van Algemene Zaken
Artikel I

[Red: Wijzigt de Crisis- en herstelwet.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Noodwet voedselvoorziening.]

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Artikel III

[Red: Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Kieswet.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet gemeenschappelijke regelingen.]

Artikel IXa

[Red: Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet opheffing particuliere banken van leening.]

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Sanctiewet 1977.]

Ministerie van Defensie
Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Kaderwet dienstplicht.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Militaire Ambtenarenwet 1931.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Uitkeringswet gewezen militairen.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.]

Ministerie van Economische Zaken
Artikel XVIIa

[Red: Wijzigt de Dienstenwet.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Elektriciteitswet 1998.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Gaswet.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Hamsterwet.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Kaderwet EZ-subsidies.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Mededingingswet.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Metrologiewet.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Mijnbouwwet.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Overgangswet elektriciteitsproductiesector.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Postwet 2009.]

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt de Prijzennoodwet.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt de Prijzenwet.]

Artikel XXIX

[Vervallen]

Artikel XXX

[Red: Wijzigt de Telecommunicatiewet.]

Artikel XXXI

[Red: Wijzigt de Waarborgwet 1986.]

Artikel XXXII

[Vervallen]

Artikel XXXIII

[Red: Wijzigt de Wet handhaving consumentenbescherming.]

Artikel XXXIIIa

[Red: Wijzigt de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie.]

Artikel XXXIIIb

[Red: Wijzigt de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden.]

Artikel XXXIV

[Red: Wijzigt de Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding.]

Artikel XXXV

[Red: Wijzigt de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997.]

Artikel XXXVI

[Vervallen]

Artikel XXXVII

[Red: Wijzigt de Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma.]

Artikel XXXVIII

[Red: Wijzigt de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001.]

Artikel XXXIX

[Red: Wijzigt de Winkeltijdenwet.]

Ministerie van Financiën
Artikel XL

[Red: Wijzigt de Aanpassingswet euro.]

Artikel XLI

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel XLII

[Red: Wijzigt de Goedkeuringswet Overeenkomst ex artikel K.3 Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (Trb. 1998, 174).]

Artikel XLIII

[Red: Wijzigt de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994.]

Artikel XLIV

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XLV

[Red: Wijzigt de Wet op de Accountants-administratieconsulenten.]

Artikel XLVI

[Vervallen]

Artikel XLVIa

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XLVII

[Red: Wijzigt de Wet op de Registeraccountants.]

Artikel XLIX

[Red: Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]

Artikel LI

[Red: Wijzigt de Wet toezicht accountantsorganisaties.]

Artikel LII

[Red: Wijzigt de Wet toezicht financiële verslaggeving.]

Artikel LIII

[Red: Wijzigt de Wet toezicht trustkantoren.]

Ministerie van Justitie
Artikel LV

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]

Artikel LVa

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 8.]

Artikel LVI

[Red: Wijzigt de Goedkeuringswet DIS-Overeenkomst.]

Artikel LVII

[Red: Wijzigt de Goedkeuringswet Europol-Overeenkomst en Protocol inzake Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst.]

Artikel LVIII

[Vervallen]

Artikel LIX

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet Nederlands-Duits Executieverdrag.]

Artikel LX

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschap.]

Artikel LXI

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap.]

Artikel LXII

[Red: Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]

Artikel LXIII

[Red: Wijzigt de Wet aansprakelijkheid olietankschepen.]

Artikel LXV

[Red: Wijzigt de Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten.]

Artikel LXVII

[Vervallen]

Artikel LXVIII

[Red: Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

Artikel LXIX

[Red: Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]

Artikel LXIXa

[Red: Wijzigt de Wet politiegegevens.]

Artikel LXX

[Red: Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Artikel LXXI

[Red: Wijzigt de Wet schadefonds olietankschepen.]

Artikel LXXIa

[Red: Wijzigt de Wet tijdelijk huisverbod.]

Artikel LXXII

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel LXXIII

[Red: Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Artikel LXXV

[Red: Wijzigt de Boswet.]

Artikel LXXVI

[Red: Wijzigt de Diergeneesmiddelenwet.]

Artikel LXXVII

[Red: Wijzigt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.]

Artikel LXXVIII

[Red: Wijzigt de Kaderwet diervoeders.]

Artikel LXXIX

[Red: Wijzigt de Landbouwkwaliteitswet.]

Artikel LXXX

[Red: Wijzigt de Landbouwwet.]

Artikel LXXXI

[Red: Wijzigt de Meststoffenwet.]

Artikel LXXXII

[Red: Wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998.]

Artikel LXXXIII

[Red: Wijzigt de Plantenziektenwet.]

Artikel LXXXIV

[Red: Wijzigt de Reconstructiewet concentratiegebieden.]

Artikel LXXXV

[Red: Wijzigt de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.]

Artikel LXXXVI

[Red: Wijzigt de Wet inrichting landelijk gebied.]

Artikel LXXXVII

[Red: Wijzigt de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.]

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Artikel LXXXVIII

[Red: Wijzigt de Experimentenwet onderwijs.]

Artikel LXXXIX

[Red: Wijzigt de Monumentenwet 1988.]

Artikel XC

[Red: Wijzigt de Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen.]

Artikel XCI

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel XCII

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel XCIV

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel XCV

[Red: Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Artikel XCVI

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel XCVII

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel XCVIII

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel XCIX

[Red: Wijzigt de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet.]

Artikel C

[Red: Wijzigt de Liquidatiewet ongevallenwetten.]

Artikel CI

[Red: Wijzigt de Pensioenwet.]

Artikel CII

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel CIII...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT